VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ Năm 15:44 24-11-2022

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời Công văn số 4787/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có một số ý kiến ban đầu như sau:

Về cơ bản, các quy định tại Dự thảo là cụ thể, rõ ràng, thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan, có thể áp dụng được ngay khi phát sinh hiệu lực. Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn, đề nghị cân nhắc, xem xét một số vấn đề sau:

  1. Báo cáo về tình hình quản lý thoát nước và xử lý nước thải (Điều 15)

Khoản 2 Điều 15 Dự thảo quy định “Đơn vị thoát nước (công ty thoát nước/UBND cấp huyện/đơn vị chuyên môn thuộc BQL Khu công nghiệp) có trách nhiệm gửi báo cáo Sở Xây dựng về tình hình quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn quản lý”. Quy định này là chưa rõ về đối tượng phải gửi báo cáo, trên một địa bàn thì công ty thoát nước hay là UBND cấp huyện là đơn vị phải gửi báo cáo? Mặt khác, quy định này cũng chưa quy định về thời hạn mà các đơn vị thoát nước phải gửi báo cáo tới Sở Xây dựng (trước ngày tháng nào hàng năm).

Để đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ những vấn đề trên.

  1. Báo cáo về tình hình quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị (Điều 18)
  • Cơ quan nhận báo cáo

Khoản 2 Điều 18 Dự thảo quy định, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị có trách nhiệm gửi báo cáo tới “chính quyền đô thị và cơ quan chuyên môn về quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị”. Quy định này là chưa rõ về cơ quan cụ thể sẽ nhận báo cáo. Các quy định tại Dự thảo về các loại báo cáo khác, đều quy định cụ thể tên của cơ quan nhận báo cáo, vì vậy, để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ ràng về cơ quan nhận báo cáo đối với loại báo cáo này.

  • Nội dung yêu cầu báo cáo

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định 79/2009/NĐ-CP, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị có trách nhiệm “Báo cáo định kỳ tới chính quyền đô thị và cơ quan chuyên môn về quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị do mình được giao”.

Với quy định này thì nội dung như “kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị theo quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch chiếu sáng đô thị được duyệt” dường như vượt quá yêu cầu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định 79/2009/NĐ-CP, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ nội dung này.

  • Mẫu báo cáo

Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung mẫu báo cáo để triển khai thuận lợi trên thực tế và cũng phù hợp với cách thức thiết kế các quy định tại Dự thảo (các báo cáo tại Dự thảo đều biểu mẫu kèm theo) và quy định tại Điều 7 Nghị định 09/2019/NĐ-CP.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.