VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thứ Sáu 16:54 06-12-2019

Kính gửi: Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 13459/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

  1. Về các hành vi bị nghiêm cấm trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Điều 7 Dự thảo liệt kê các hành vi bị nghiêm cấm trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong đó có quy định dạng quét là “thực hiện các hành vi khác vi phạm pháp luật về thống kê” (khoản 5). Quy định này vừa chưa minh bạch (không rõ những quy định cụ thể nào bị nghiêm cấm) vừa không cần thiết (nếu không quy định tại Dự thảo này thì cũng được quy định tại các văn bản pháp luật khác về thống kê). Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại khoản 5 Điều 7.

  1. Về các phân tổ trong thống kê

Khoản 5 Điều 20 Dự thảo quy định “loại hình doanh nghiệp” là một trong những phân tổ trong thống kê, trong đó “thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình doanh nghiệp bao gồm hai loại chính: doanh nghiệp có vốn hoàn toàn trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài”. Sử dụng cụm từ “loại hình doanh nghiệp” dường như chưa chính xác, các doanh nghiệp trong thông tin thống kê này được phân loại theo “nguồn gốc vốn” (trong nước hay có vốn đầu tư nước ngoài) thay vì “loại hình doanh nghiệp” (hình thức tổ chức, quản trị doanh nghiệp theo các loại hình quy định tại Luật Doanh nghiệp). Đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại tiêu đề của khoản 5 Điều 20 là “doanh nghiệp theo nguồn gốc vốn”.

  1. Về điều tra thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Khoản 1 Điều 25 Dự thảo quy định “trong trường hợp cần thiết, Tổng cục Hải quan ra quyết định điều tra thống kê đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động hoặc liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu”. Hoạt động điều tra thống kê này sẽ tác động đáng kể đến hoạt động của các đối tượng điều tra (thời gian và chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để cung cấp thông tin điều tra), do đó đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các trường hợp cụ thể Tổng cục Hải quan tiến hành điều tra thống kê, bởi ngoài hoạt động tiến hành điều tra này, Tổng cục Hải quan có nhiều nguồn thống tin thống kê từ hoạt động quản lý nhà nước để có các số liệu chính xác.

  1. Về công bố, phổ biến thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Khoản 4 Điều 31 Dự thảo quy định về hình thức và kênh công bố thông tin, theo đó “Cục Hải quan các tỉnh, thành phố theo tình hình thực tế thực hiện công bố thông tin thống kê trên các trang tin điện tử do đơn vị quản lý theo yêu cầu hoặc nếu thấy cần thiết”. Để đảm bảo các thông tin thống kê được tiếp cận một cách rộng rãi, đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh quy định này theo hướng thông tin thống kê bắt buộc phải công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thay vì tùy thuộc vào quyết định của các cơ quan nhà nước.

  1. Về hợp tác trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước và cơ quan, tổ chức trong nước khác

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Dự thảo thì trong trường hợp cung cấp, trao đổi thông tin ngoài phạm vi hợp tác trao đổi, cung cấp thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng khác, thì việc trao đổi thông tin phải có sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Quy định này là chưa đủ rõ ràng về trình tự, thủ tục để các đối tượng có được các thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp này.

Mặt khác, quy định tại Điều 38 và các quy định tại Dự thảo cũng chưa làm rõ được những thông tin nào về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có thể được tiếp cận rộng rãi, thông tin nào được tiếp cận theo trình tự, thủ tục theo quy định.

Để đảm bảo tính minh bạch của quy định, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ những vấn đề trên.

Trên đây là một số ý kiến tổng hợp ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.