VCCI_Góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Thứ Ba 10:37 22-11-2022

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Trả lời Công văn số 2982/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Về thiết kế quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Dự thảo thiết kế quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo hướng cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành đánh giá thực tế hoạt động chuyển giao công nghệ sau đó mới cấp Giấy chứng nhận.

Điều này có sự khác biệt so với quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (thẩm định dựa trên thông tin tài liệu do tổ chức, cá nhân đăng ký cung cấp, mà không cần phải kiểm tra đánh giá thực tế). Theo giải trình tại Tờ trình, lý do phải kiểm tra thực tế vì “việc cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao mà một trong những điều kiện để doanh nghiệp, dự án đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, yêu cầu các nội dung chuyển giao công nghệ (được ghi trong thỏa thuận chuyển giao) phải được triển khai và có sản phẩm của công nghệ chuyển giao đó”.

Theo quy định tại pháp luật về chuyển giao công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ cũng là một trong những căn cứ để doanh nghiệp được nhận các hỗ trợ, ưu đãi từ nhà nước (ví dụ: Có Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ là một trong những điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 76/2018/NĐ-CP); Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ bị hủy bỏ hiệu lực thì tổ chức, cá nhân “được hưởng các hỗ trợ, ưu đãi từ việc chuyển giao công nghệ có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước toàn bộ các khoản hỗ trợ, ưu đãi đã hưởng” (khoản 1 Điều 7 Nghị định76/2018/NĐ-CP). Trong khi đó trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận này chỉ là kiểm tra hồ sơ  mà không kiểm tra thực tế.

Như vậy, có thể thấy, Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ và Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao, trong một số trường hợp, có tính chất tương tự nhau – là căn cứ để hưởng ưu đãi, hỗ trợ. Do đó, lập luận của Ban soạn thảo về việc thiết kế quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo hướng kiểm tra thực tế việc chuyển giao công nghệ là chưa thuyết phục và phù hợp.

Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc điều chỉnh lại quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo hướng thẩm định hồ sơ mà không cần phải đi kiểm tra thực tế.

  1. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận (Điều 4)[1]
  • Về hồ sơ

Xét bản chất, Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao là sự xác nhận của Nhà nước đối với công nghệ được chuyển giao thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích được chuyển giao theo quy định. Với tính chất này thì Nhà nước cần xem xét: i) có hoạt động chuyển nhượng hay không (yêu cầu tài liệu về hợp đồng chuyển giao công nghệ là phù hợp); ii) các tài liệu liên quan đến công nghệ nhận chuyển giao để xác định có thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích được chuyển giao hay không (yêu cầu về bản thuyết minh về công nghệ chuyển giao là phù hợp).

Các tài liệu như “Báo cáo về kết quả triển khai các nội dung chuyển giao công nghệ theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ” (tài liệu này thể hiện quá trình thực hiện hợp đồng giữa hai bên – Nhà nước không cần thiết phải xem xét đến vấn đề này tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận, có thể kiểm soát thông qua biện pháp hậu kiểm); “Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy phép đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các bên tham gia chuyển giao công nghệ” (có thể tra cứu trong hệ thống thông tin về đầu tư, doanh nghiệp) dường như chưa thật hợp lý. Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ các tài liệu này, tức là bỏ quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 4 Dự thảo.

  • Về chuyên gia của Tổ thẩm định

Điểm b khoản 2 Điều 4 Dự thảo quy định về việc thành lập Tổ chuyên gia thẩm định hồ sơ, nhưng lại chưa quy định cụ thể về số lượng chuyên gia trong Tổ. Số lượng này có phụ thuộc vào hồ sơ thẩm định hay quyết định của cơ quan có thẩm quyền không? Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ để thuận lợi trong quá trình thực hiện.

  • Về họp thẩm định hồ sơ

Đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại quy định về thời hạn tổ chức phiên họp của Tổ chuyên gia thẩm định theo hướng rõ ràng hơn, cụ thể ”Phiên họp của Tổ chuyên gia thẩm định được tiến hành trong vòng 05 ngày kể từ ngày hoàn thành kiểm tra thực tế và có ít nhất hai phần ba số thành viên Tổ thẩm định tham dự”

Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định để giải quyết tình huống, trong trường hợp không đủ hai phần ba thành viên Tổ thẩm định tham dự thì giải quyết như thế nào? Có chấp nhận việc các thành viên của Tổ thẩm định cho ý kiến bằng văn bản hay không? Trong trường hợp số lượng chuyên gia có ý kiến đồng ý/không đồng ý không đạt hai phần ba số phiếu của thành viên Tổ chuyên gia thẩm định có mặt thì giải quyết như thế nào?

  • Về thời hạn cấp Giấy chứng nhận

Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định để làm rõ về thời hạn cấp Giấy chứng nhận được tính từ thời điểm kết thúc cuộc họp thẩm định ”Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp thẩm định …”.

  • Cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp mất, hư hỏng

Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp bị mất, hư hỏng, để tránh khoảng trống pháp lý trong thực tiễn triển khai.

  1. Phụ lục
  • Về Mẫu số 02: Thuyết minh nội dung chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao

Đề nghị Ban soạn thảo bỏ nội dung về ”Phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ” vì nội dung này đã có trong Hợp đồng chuyển giao – tài liệu cũng được xem xét khi thẩm định. Hơn nữa hoạt động thẩm định nên tập trung vào công nghệ chuyển giao, nội dung này không liên quan nhiều đến công nghệ đang thẩm định.

  • Về Mẫu số 03: Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Đề nghị Ban soạn thảo bỏ nội dung về ”Phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ” trên mẫu của Giấy chứng nhận.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

[1] Các góp ý đánh giá về tính minh bạch, hợp lý của quy định, không có tính chất phủ định góp ý ở mục 1