VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải (sửa đổi)

Thứ Sáu 09:22 10-06-2022

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Trả lời Công văn số 213/GM-BTP của Bộ Tư pháp về việc mời tham gia cuộc họp thẩm định đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trên cơ sở góp ý của doanh nghiệp, có một số ý kiến như sau:

Về cơ bản, Dự thảo đã thể hiện được các phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải thể hiện tại Quyết định 1977/QĐ-TTg[1]. Tuy nhiên, một trong những nguyên tắc xây dựng Dự thảo là “đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phù về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, các quy định về thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp” (điểm 2 Mục III Tờ trình), vì vậy, để đảm bảo tinh thần cải cách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo xem xét mở rộng việc sửa đổi các quy định so với các đề xuất tại Quyết định 1977/QĐ-TTG.

 1. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải (Điều 1 Dự thảo)

Hiện nay, Chính phủ đang triển khai rà soát để phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó xu hướng chủ yếu là phân cấp từ cấp trung ương về địa phương; hoặc từ Bộ về các Cục quản lý chuyên môn; Ủy ban nhân dân về các Sở chuyên môn hay là giảm các tầng nấc trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính sẽ góp phần đơn giản hóa và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Vì vậy, để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa đảm bảo tính ổn định của pháp luật đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc sửa đổi quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính ngay tại Dự thảo này, cụ thể:

Về thủ tục giao tuyến dẫn tàu:

Điều 19 Nghị định 70/2016/NĐ-CP đang thiết kế quy trình thủ tục này theo hướng:

 • Công ty hoa tiêu gửi hồ sơ đến Cục Hàng hải Việt Nam
 • Cục Hàng hải sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và xin ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải
 • Bộ Giao thông vận tải sau khi nhận văn bản xin ý kiến của Cục Hàng hải sẽ có văn bản trả lời
 • Sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải sẽ ban hành quyết định giao tuyến dẫn tàu cho công ty hoa tiêu.

Trong các phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính đang được lấy ý kiến, phương án trao quyền cho các cơ quan quản lý chuyên môn trong Bộ nhận hồ sơ thẩm định và ra quyết định chiếm phần lớn đề xuất ở hầu hết các Bộ. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc sửa đổi quy trình thủ tục giao tuyến dẫn tàu theo hướng giảm tầng nấc giải quyết thủ tục hành chính, Cục Hàng hải sẽ là cơ quan thẩm định và ra quyết định mà không cần phải xin ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính này (bỏ thời gian Bộ Giao thông vận tải xem xét và cho ý kiến đối với văn bản xin ý kiến chấp thuận của Cục Hàng hải).

 1. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (Điều 2)

Khoản 1 Điều 2 Dự thảo quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển có các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản chụp có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc văn bản điện tử hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý)

Đề nghị Ban soạn thảo bỏ yêu cầu phải có giấy tờ này, bởi vì đây là thông tin có thể tra cứu được trong hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hơn nữa, trong các hồ sơ xin cấp giấy phép, các quy định đang được thiết kế theo hướng không yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà cơ quan cấp phép sẽ tra cứu trong hệ thống thông tin của Nhà nước.

 • ”Phương án khai thác cảng biển của doanh nghiệp cảng”, đây là tài liệu không thể hiện rõ điều kiện kinh doanh nào quy định tại Điều 5, 6, 7, 9 tại Nghị định 37/2017/NĐ-CP và Nghị định 147/2018/NĐ-CP. Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ những nội dung cần phải có trong loại tài liệu này để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.
 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải (Điều 4)
 2. Thủ tục thỏa thuận việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời

Điểm a khoản 6 Điều 3 Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy trình thủ tục thỏa thuận việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời theo đó để hoàn tất thủ tục thỏa thuận này, quy trình được thực hiện theo nhiều cấp, cụ thể:

 • Chủ đầu tư nộp hồ sơ tới Cục Hàng hải Việt Nam
 • Cục Hàng hải sẽ lấy ý kiến của các Cảng vụ Hàng hải khu vực, sau đó báo cáo Bộ Giao thông chấp thuận thỏa thuận việc đầu tư
 • Đối với hạ tầng cảng biển tạm thời là bến phao, khu chuyển tải phục vụ phát triển kinh tế – xã hội khu vực, Bộ Giao thông vận tải sẽ gửi lấy ý kiến các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thiết lập bến phao, khu chuyển tải (nếu cần)
 • Bộ Giao thông vận tải sẽ trả lời Cục Hàng hải
 • Cục Hàng hải sẽ trả lời doanh nghiệp là chấp thuận hoặc không chấp thuận

Tương tự góp ý như trên, đề nghị Ban soạn thảo:

 • Nghiên cứu, cân nhắc liệu có phân cấp thẩm quyền được trong trường hợp này không, để giảm các tầng nấc thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính khi đã giảm các tầng nấc thực hiện thủ tục;
 • Quy định rõ trong thời hạn Ủy ban nhân dân tỉnh phải trả lời trong trường hợp được lấy ý kiến. Để tránh trường hợp thủ tục kéo dài, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.
 1. Thủ tục gia hạn kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời

Theo quy định tai điểm b khoản 6 Điều 3 Dự thảo, trường hợp kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời vượt quá thời hạn hoạt động, Chủ đầu tư phải có văn bản đề nghị gia hạn kèm theo ý kiến của Cảng vụ Hàng hải khu vực. Trình tự thủ tục thẩm định tại Cục Hảng hải cũng đi theo các cấp là phải báo cáo của Bộ Giao thông vận tải và sau khi có ý kiến của Bộ thì Cục Hàng hải mới có văn bản trả lời chủ đầu tư.

 • Góp ý tương tự, đề nghị xem xét về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục này;
 • Hồ sơ xin gia hạn là chưa đủ rõ ràng (ngoài văn bản đề nghị và ý kiến của Cảng vụ Hàng hải khu vực, chủ đầu tư có phải cung cấp thêm tài liệu gì không?); Cảng vụ Hàng hải sẽ cho ý kiến gì trong trường hợp này? Thủ tục để chủ đầu tư xin ý kiến của Cảng vụ Hàng hải như thế nào?

Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ những vấn đề trên để đảm bảo thuận lợi khi thực hiện.

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

[1] Quyết định 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Các văn bản liên quan