VCCI góp ý Dự thảo thông tư về Luật thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu.

Thứ Sáu 16:42 24-11-2017

Kính gửi: Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trả lời Công văn số 3334/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 2 Điều 40 thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có một số ý kiến như sau:

  1. Về tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư (Điều 4)

Dự thảo quy định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư phải đáp ứng các tiêu chí:

  • Là phương tiện được liệt kê trong danh mục máy móc, thiết bị của dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (khoản 2);
  • Có chức năng, công dụng đáp ứng yêu cầu theo sơ đồ công nghệ, quy trình công nghệ, với công suất, quy mô, cách thức vận hành phù hợp với dây chuyền công nghệ của dự án đầu tư đã đăng ký hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (khoản 3)

Theo quy định của Luật đầu tư 2014 thì chỉ một số trường hợp dự án đầu tư mới phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 30, 31, 32, 36), còn lại là các dự án không phải thực hiện bất kỳ thủ tục đầu tư nào. Như vậy sẽ có trường hợp dự án đầu tư có sử dụng phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất, mà nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục đầu tư, do đó sẽ không thể có: “Danh mục máy móc, thiết bị của dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt” hay “dự án đầu tư đã đăng ký hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

Để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật có liên quan, đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh quy định tại khoản 2, 3 Điều 4 Dự thảo theo hướng: bỏ quy định dự án đầu tư đã đăng ký hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, doanh nghiệp chỉ cần chứng minh phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư là đáp ứng được điều kiện.

Góp ý tương tự đối với quy định về tiêu chí xác định máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ quy định đối với tiêu chí “có chức năng, công dụng đáp ứng yêu cầu theo sơ đồ công nghệ, quy trình công nghệ, với công suất, quy mô, cách thức vận hành phù hợp với dây chuyền công nghệ của dự án đổi mới công nghệ đã đăng ký hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Dự thảo.

  1. Về tổ chức thực hiện

Khoản 3 Điều 11 Dự thảo quy định trách nhiệm của một số Vụ, Cục trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các nội dung quy định tại Thông tư. Quy định này cần được cân nhắc ở các khía cạnh sau:

  • Không rõ tính chất pháp lý của các văn bản do các Vụ, Cục trực thuộc Bộ hướng dẫn như thế nào? Các đơn vị có hướng dẫn chi tiết hơn các nội dung được quy định trong Thông tư này? Và giá trị áp dụng của các hướng dẫn của các đơn vị này như thế nào? Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì chỉ có những văn bản quy phạm pháp luật ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự mới có giá trị áp dụng chung, bắt buộc đối với các đối tượng áp dụng. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc đến tính chất của hoạt động hướng dẫn này;
  • Nếu đây là những hoạt động mang tính chuyên môn của các đơn vị trực thuộc Bộ liên quan đến hoạt động thi hành Thông tư này thì đây là hoạt động phân công nội bộ trong cơ quan nhà nước, không phù hợp quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

Từ các phân tích trên, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ quy định tại khoản 3 Điều 11 Dự thảo.

  1. Góp ý khác
  • Khái niệm “Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ” quy định tại khoản 5 Điều 2 Dự thảo là chưa phù hợp với quy định giải thích từ ngữ “nghiên cứu khoa học”, “phát triển công nghệ” tại Điều 3 Luật khoa học và công nghệ năm 2013, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại khoản 5 Điều 2;
  • Đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại dẫn chiếu tại Điều 5 Dự thảo là đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Thông tư này chứ không phải là Điều 5;

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 2 Điều 40 thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.