VCCI góp ý Dự thảo quy định Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Thứ Năm 17:38 31-08-2017

Kính gửi: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản

Trả lời Công văn số 541/ĐCKS-KS ngày 08/03/2017 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị góp ý Dự thảo quy định Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (sau đây gọi là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến như sau:

  1. Trách nhiệm của Hội đồng

Điều 2.2 xác định, Hội đồng chỉ có trách nhiệm tư vấn cho Bộ TNMT, chứ không có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Trong trường hợp đó, quy định quá chi tiết về các phương pháp bỏ phiếu ra quyết định của Hội đồng dường như không cần thiết. Theo chúng tôi, chỉ cần đưa ra nguyên tắc rằng mọi ý kiến của thành viên Hội đồng đều được ghi nhận và thể hiện trong báo cáo trình Bộ TNMT, Bộ TNMT sẽ xem xét tất cả các ý kiến đã thể hiện trong báo cáo và ra quyết định.

Trong trường hợp Bộ TNMT quyết định ủy quyền cho Hội đồng ra quyết định luôn về việc phê duyệt hay không phê duyệt đề án đóng cửa mỏ thì mới cần quy định chi tiết về phương pháp ra quyết định của Hội đồng.

  1. Phương pháp ra quyết định

Như trên đã trình bày, việc ra quyết định của Hội đồng chỉ đặt ra khi Hội đồng có quyền ra quyết định. Còn trường hợp Hội đồng chỉ có chức năng tư vấn thì không cần các quy định này mà chỉ cần quy định đảm bảo rằng tất cả các ý kiến của thành viên Hội đồng đều được thể hiện một cách đầy đủ trong báo cáo thẩm định gửi Bộ TNMT.

Điều 2.4 của Dự thảo quy định nguyên tắc ra quyết định dựa trên đa số. Tuy nhiên, trong Điều 10 của Dự thảo lại quy định Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó chủ tịch được ủy quyền) có quyền phủ quyết so với các thành viên còn lại. Hơn nữa, Điều 10 chưa giải quyết hết các trường hợp có sự khác biệt trong phiếu bầu, ví dụ như khi đa số cho thông qua nhưng Chủ tịch không cho thông qua; hoặc khi đa số không cho thông qua nhưng Chủ tịch lại cho thông qua. Như vậy là chưa thống nhất, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định lại theo hướng của Điều 2.4.

  1. Thành viên Hội đồng

Cần bổ sung các nguyên tắc làm việc khách quan, minh bạch, ra quyết định chỉ dựa trên nội dung của đề án đóng cửa mỏ, không nhận tiền quà, lợi ích vật chất, tinh thần từ các bên khác ảnh hưởng đến quyết định.

Cần bổ sung các quy định chống xung đột lợi ích của thành viên Hội đồng, ví dụ như khi thành viên đó chính là người đã từng soạn Đề án đóng cửa mỏ đang được thẩm định, hoặc có quan hệ gia đình, quan hệ lao động đối với người trình đề án…

Cần bổ sung quy định về trách nhiệm của thành viên Hội đồng với nội dung phiếu biểu quyết của mình. Cụ thể: nếu thành viên bỏ phiếu thông qua, nhưng sau đó khi thực hiện đúng đề án mà vẫn gây hậu quả thì người đã bỏ phiếu thông qua phải chịu trách nhiệm, người đã bỏ phiếu chống được miễn trách nhiệm.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo quy định Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.