Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2911 Dự thảo
5361 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Tổng hợp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Bộ Tài chính hiện đang tiến hành rà soát những vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC…