Tin mới nhất

CẨM NANG QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Thứ Sáu 11:12 29-09-2017

CẨM NĂNG QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP Cuốn cẩm nang QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP là một ấn phẩm trong khuôn khổ Dự án Dự…

ĐỀ XUẤT THIẾT LẬP CƠ CHẾ THAM VẤN THÍCH HỢP VÀ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ

Thứ Sáu 10:48 29-09-2017

ĐỀ XUẤT THIẾT LẬP CƠ CHẾ THAM VẤN THÍCH HỢP VÀ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ Đây là báo cáo số 3 trong số ba báo cáo của VCCI trong khuôn khổ dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ…

BÁO CÁO VỀ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MINH BẠCH TRONG LĨNH VỰC KHOẢNG SẢN

Thứ Sáu 10:14 29-09-2017

BÁO CÁO VỀ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MINH BẠCH TRONG LĨNH VỰC KHOẢNG SẢN Nghiên cứu về mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản được thực hiện nhằm hướng đến các mục đích: Thứ…

HÀNH TRÌNH HƯỚNG TỚI SỰ LIÊN KẾT

Thứ Sáu 09:57 29-09-2017

BẢN TÓM TẮT 2015 HÀNH TRÌNH HƯỚNG TỚI SỰ LIÊN KẾT_THỰC TIỄN TỐT VÀ BỘ CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ Báo cáo này gồm có hai phần: Phần I đề cập tới bảy chủ đề và các thực tiễn tốt trong hoạt động của các HHDN Việt Nam, bao gồm:…

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2014

Thứ Sáu 09:37 29-09-2017

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2014 TÓM TẮT BÁO CÁO MEI 2014 2014 MEI REPORT: SUMMARY Đối tượng đánh giá của MEI 2014 là các hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh mà 14 Bộ liên quan nhiều nhất tới doanh nghiệp thực hiện trong…

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2012

Thứ Sáu 09:22 29-09-2017

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2012 (Ministerial Effectiveness Index – MEI), được xây dựng nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của 14 Bộ có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ tới doanh…

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2011

Thứ Năm 11:22 28-09-2017

MEI 2011 : Chỉ số Hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ (Ministerial Effectiveness Index - MEI) được xây dựng nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành luật về kinh…

CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 2016

Thứ Năm 10:45 28-09-2017

CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 2016 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT Kiến nghị đối với Điều 292 Bộ luật hình sự năm 2015 Rà soát Bộ luật hình sự 2015 Góp ý Dự án luậtsửa đổi, bổ sung phụ lục 4 luật đầu tư về Danh mục ngành, nghề…

BUSSINESS PARTICIPATE IN LEGISLATION (JULY – DECEMBER 2015)

Thứ Năm 10:30 28-09-2017

BUSSINESS PARTICIPATE IN LEGISLATION (JULY – DECEMBER 2015) HIGHLIGHTS Recommendations on Drafting Law on Export duty, Import duty Recommendations on Drafting Law on amending, supplementing some articles of VAT Law, Excise Law and Law on Tax Administration Recommendations on Drafting Civil code (amended) Recommendations on Drafting Law on Access to…

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT (SỐ THÁNG 7-12/2015)

Thứ Năm 10:19 28-09-2017

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT (SỐ THÁNG 7-12/2015) HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT Các luật được thảo luận, thông qua trong kỳ họp Quốc hội tháng 11/2015   ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIẾP THU CỦA CƠ QUAN SOẠN THẢO Đánh giá 18 văn bản được ban hành trong 6 tháng…