Báo cáo: Môi trường kinh doanh tại Việt Nam: Góc nhìn của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (Report: Business environment in Viet Nam: An assessment from women-owned enterprises’ perspective)

Thứ Năm 11:34 29-04-2021

[ENGLISH BELOW]

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có những đóng góp rất lớn, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, nâng cao vị thế lãnh đạo cho nữ giới, thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ trong kinh tế chính là động lực cho phát triển bền vững và bao trùm. Đây là Báo cáo thứ hai thể hiện những đánh giá của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ về môi trường kinh doanh từ cuộc điều tra doanh nghiệp dân doanh lớn nhất Việt Nam, dựa trên việc khai thác và phân tích dữ liệu khảo sát trên 10 nghìn doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc (khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh-PCI).

Báo cáo mong muốn đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài để nâng cao tính thuận lợi của môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nói riêng và và thúc đẩy doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển, với sự tham gia của tất cả các đối tượng khác nhau trong cả khu vực công và khu vực tư để tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ, trong đó, cải thiện môi trường kinh doanh là một giải pháp có tác động lớn và đây cũng là một trong những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam.

————————————-

The women-owned enterprises (WOEs) are making substantial contribution to both economic growth and poverty reduction. Raising women’s economic power, their leadership and promoting their active participation in the economy is seen a lever for sustainable and inclusive development. This is the second one which includes the assessments of WOEs on the business environment and is derived from the largest survey on Vietnamese private enterprises. The report is based on the extraction and analysis of data collected from over 10 thousand enterprises crossing all 63 provinces and cities nationwide. 

The report aims to offer immediate and long-term solutions to improve the facilitability of the business environment for WOEs in particular and to promote their development in general, supported by participation of all public and private stakeholders to enhance women’s economic empowerment. Of which, improving the business environment is seen an impactful solution and this is also one of the priorities of the Government of Vietnam.

Báo cáo: Báo cáo môi trường kinh doanh Việt Nam: Góc nhìn từ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Tóm tắt Báo cáo: Tóm tắt Báo cáo môi trường kinh doanh Việt Nam: Góc nhìn từ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Executive Summary: Executive Summary Business environment in Viet Nam: An assessment from women-owned enterprises’ perspective