Báo cáo: Chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam: Góc nhìn từ Doanh nghiệp

Thứ Ba 16:14 20-04-2021

Từ nhiều năm qua, Chính phủ luôn coi việc cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp là trọng tâm chính sách quan trọng để có thể bảo đảm phát triển kinh tế. Một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, chi phí thấp và dự đoán được sẽ giúp các nguồn lực trong xã hội đổ vào sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân, một khi được tạo điều kiện tốt sẽ giúp phân bổ các nguồn lực xã hội này theo cách hiệu quả nhất để tạo ra giá trị gia tăng.

Chương trình cải cách môi trường kinh doanh: Góc nhìn từ doanh nghiệp (Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2020 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ) là một trong những sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhằm tăng cường tiếng nói, thúc đẩy vai trò chủ động của cộng đồng doanh nghiệp đồng hành với Chính phủ để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hướng đến sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

Báo cáo phản ánh mức độ chuyển biến của môi trường kinh doanh Việt Nam qua cảm nhận của các doanh nghiệp trong năm 2020 và giai đoạn 05 năm qua, đồng thời đưa ra kiến nghị, giải pháp cho giai đoạn sắp tới, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Báo cáo (tiếng Việt): Báo cáo Chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam: Góc nhìn từ doanh nghiệp

Tóm tắt Báo cáo (tiếng Việt): Tóm tắt Báo cáo Chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam (tiếng Việt)

Tóm tắt Báo cáo (tiếng Anh): Tóm tắt Báo cáo Chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam (tiếng Anh)