VCCI_Kiến nghị sửa đổi Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện tại Luật đầu tư (sửa đổi) năm 2016

Thứ Sáu 09:10 12-10-2018

Kính gửi: Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Việc ban hành Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (sau đây gọi tắt là Danh mục) tại Luật đầu tư năm 2014 là một bước tiến lớn về việc minh bạch hóa chính sách về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cộng đồng doanh nghiệp có thể nhận diện được các ngành, nghề để lựa chọn các quyết định đầu tư, cũng như giám sát các cơ quan nhà nước khi thực thi các chính sách quản lý hoạt động kinh doanh.

Năm 2016, Danh mục này được sửa đổi, bổ sung, từ 267 xuống còn 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc sửa đổi Danh mục này đã loại bỏ rất nhiều điều kiện kinh doanh bất hợp lý, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Danh mục hiện tại của Luật Đầu tư  sửa đổi năm 2016 vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần được tiếp tục đánh giá, rà soát, xem xét để sửa đổi.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành rà soát 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh trong Danh mục và nhận thấy:

 • 22 ngành nghề kinh doanh cần được xem xét để bãi bỏ ra khỏi Danh mục:
 • Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại (Mục 17);
 • Kinh doanh dịch vụ kế toán (Mục 20);
 • Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (Mục 22);
 • Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan (Mục 23);
 • Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ (Mục 36);
 • Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG) (Mục 43);
 • Xuất khẩu gạo (Mục 55);
 • Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh (Mục 57);
 • Kinh doanh dịch vụ Logistics (Mục 60);
 • Kinh doanh dịch vụ việc làm (Mục 73);
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô (Mục 78);
 • Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa (Mục 86);
 • Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển (Mục 93);
 • Kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển (Mục 90);
 • Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư (Mục 119);
 • Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng (Mục 120);
 • Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy (Mục 203);
 • Kinh doanh dịch vụ sản xuất, phát hành và phổ biến phim (Mục 206);
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành (Mục 210);
 • Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu (Mục 212);
 • Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng (Mục 215);
 • Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì (Mục 128).
 • 10 ngành nghề kinh doanh cần được thu hẹp phạm vi kiểm soát điều kiện kinh doanh
 • Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương (Mục 52);
 • Nhượng quyền thương mại (Mục 59);
 • Kinh doanh thủy sản (Mục 150);
 • Kinh doanh thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi (Mục 151);
 • Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (Mục 161);
 • Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Mục 172);
 • Kinh doanh phân bón (Mục 174);
 • Kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi (Mục 176);
 • Kinh doanh giống thủy sản (Mục 177);
 • Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế (Mục 194).

VCCI gửi kèm theo đây đánh giá chi tiết của các ngành nghề kinh doanh trên, rất mong Quý Cơ quan cân nhắc, xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

Các văn bản liên quan