VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 điều 1 Thông tư số 94/2020/TT-BTC về phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Thứ Ba 11:45 28-12-2021

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 14679/BTC-CST ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 điều 1 Thông tư số 94/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền đến hết năm 2022 (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Đây là văn bản nhằm kéo dài chính sách miễn giảm phí cho các doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền ở Việt Nam trong năm 2022, có ý nghĩa lớn trong việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch COVID-19. VCCI đã tham gia cuộc họp với Hiệp hội truyền hình trả tiền, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này và thống nhất với các nội dung của Dự thảo.

Ngoài ra, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu các chính sách khác hỗ trợ doanh nghiệp trong các năm tiếp theo bởi tác động của COVID-19 lên hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nói riêng, doanh nghiệp trong lĩnh vực phát thanh truyền hình nói chung sẽ còn rất lâu dài, trong bối cảnh chung của nền kinh tế Việt Nam.

Trên đây là ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 điều 1 Thông tư số 94/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo nghiên cứu tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.