VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Thứ Tư 11:28 09-10-2019

Kính gửi: Cục Hợp tác quốc tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trả lời Công văn số 4048/BGDĐT-HTQTngày 09/09/2019của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi tắt là Dự thảo), trên cơ sở tham khảo ý kiến chuyên gia và doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

Điều 7.1.b của dự thảo quy định “…tài liệu dạy học được biên soạn trên cơ sở nội dung giáo dục bắt buộc quy định tại Điều 6 của Thông tư này và được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt”. Quy định này sẽ đặt ra một thủ tục hành chính mới, theo đó các cơ sở giáo dục phải nộp tài liệu dạy học cho Sở Giáo dục và Đào tạo và phải được phê duyệt thì mới được sử dụng. Trong khi đó, Điều 14.4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nghiêm cấm hành vi quy định thủ tục hành chính trong thông tư của Bộ trưởng, trừ trường hợp được giao trong luật. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định Sở giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu dạy học của nội dung giáo dục bắt buộc.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

Các văn bản liên quan