VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

Thứ Ba 09:53 08-10-2019

Kính gửi: Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời Công văn số 6003/BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

  1. Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do văn bản được căn cứ hết hiệu lực

Một số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tại Dự thảo được bãi bỏ với lý do là căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực (ví dụ: Quyết định 27/2005/QĐ-BTS; Quyết định 04/2006/QĐ-BTS; Thông tư 82/2009/TT-BNNPTNT, Thông tư liên tịch 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC; …).

Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành VBQPPL thì “VBQPPL hết hiệu lực thì VBQPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Như vậy, có hai thời điểm hết hiệu lực của VBQPPL,đó là:

  • Thời điểm có hiệu lực của Thông tư bãi bỏ VBQPPL này;
  • Thời điểm hết hiệu lực của VBQPPL được quy định chi tiết thi hành.

Hai thời điểm này là khác nhau, vậy thời điểm hết hiệu lực của các VBQPPL do căn cứ ban hành hết hiệu lực trong Dự thảo này sẽ hết hiệu lực tại thời điểm nào? Đề nghị Ban soạn thảo giải trình thêm về vấn đề này.

  1. Một số lý do bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật chưa rõ
  • Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT được đề nghị bãi bỏ vì lý do “để phù hợp với các quy định của Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương”. Lý do này chưa rõ ở điểm, các quy định tại Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT đang trái với Nghị định 69/2018/NĐ-CP hay là Nghị định 69/2018/NĐ-CP yêu cầu bãi bỏ Thông tư 63? Đề nghị Ban soạn thảo giải trình rõ hơn lý do bãi bỏ Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT;
  • Thông tư 15/2010/TT-BNNPTNT, Quyết định 14/2005/QĐ-BNN, Quyết định 26/2007/QĐ-BNN được bãi bỏ vì lý do các VBQPPL này hướng dẫn Pháp lệnh giống cây trồng và Pháp lệnh này sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/01/2020. Lý do này dường như chưa hợp lý ở điểm: nếu các VBQPPL này bị bãi bỏ hiệu lực trước thời điểm 01/01/2020 thì sẽ có khoảng trống thời gian từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực cho đến thời điểm 01/01/2020 không có văn bản hướng dẫn Pháp lệnh giống cây trồng.

Tuy nhiên, việc tồn tại phương thức quản lý theo ba văn bản pháp luật trên là chưa phù hợp với Luật Lâm nghiệp. Luật Lâm nghiệp ban hành sau, có hiệu lực pháp lý cao hơn Pháp lệnh giống cây trồng, vì vậy việc bãi bỏ các văn bản này với lý do không phù hợp với Luật Lâm nghiệp là hợp lý.

Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo bỏ lý do bãi bỏ các văn bản pháp luật trên vì Pháp lệnh giống cây trồng sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/01/2020.

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dư thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.