VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Thứ Năm 10:30 17-10-2019

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 8460/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

  1. Lệ phí môn bài là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp hàng năm. Như vậy, cứ có hoạt động kinh doanh là phải đóng loại lệ phí này, bên cạnh nghĩa vụ phải đóng các loại thuế khác phát sinh trong quá trình kinh doanh. Trong bối cảnh, Nhà nước đang thúc đẩy việc thành lập doanh nghiệpmới, bảo đảmquyền tự do kinh doanhcủa người dân, cắt giảm các chi phí tạo điều kiện cho doanh nghiệphoạt độngthuận lợi, thì việc thu lệ phí môn bài ngay khi người dân bước vào kinh doanh đã đi ngược lại chủ trương và tinh thần này. Tuy nhiên, lệ phí môn bài được quy định trong Luật phí và lệ phí, Nghị định này không thể quy định khác hơn. Theo chúng tôi,về lâu dài, đề nghị bỏ lệ phí môn bài ra khỏi Luật phí và lệ phí;
  2. Về cơ bản, các quy định được sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo là phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 02/NQ-CP, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Những sửa đổi, bổ sung này dự báo sẽ tạo thuận lợi đáng kể về mặt chi phí cũng như thủ tục cho các chủ thể kinh doanh từ khi khởi sự cho đến những năm đầu hoạt động kinh doanh;
  3. Về khai, nộp lệ phí môn bài (khoản 2 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP):

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Dự thảo thì tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm đầu (từ ngày 01/01 đến 31/12) sẽ được miễn lệ phí môn bài; doanh nghiêp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cáp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu được miễn lệ phí môn bài.

Khoản 2, 3 Điều 1 Dự thảo quy định về việc khai lệ phí môn bài, theo đó đối với tổ chức thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan quản lý trực tiếp trước ngày 10/01 năm sau; thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01  hàng năm.

Như vậy, các quy định trên là chưa đủ rõ rà để giải quyết cho trường hợp:

  • Doanh nghiệp thành lập vào giữa hoặc cuối năm thì sẽ kê khai và nộp Tờ khai vào thời điểm nào nếu được miễn lệ phí môn bài cho năm đầu tiên? Nếu nộp trước ngày 30/01 năm sau thì sẽ xảy ra trường hợp doanh nghiệp sẽ không được miễn đủ một năm (nếu nộp ngay vào năm sau năm thành lập) hoặc đã được miễn quá một năm (nếu nộp ngay vào năm sau của năm được miễn).
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ gia đình từ thời điểm giữa hoặc cuối năm thì thời điểm kê khai và nộp lệ phí môn bài cũng sẽ gặp vấn đề tương tự như trên.

Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định về khai, nộp tờ khai và nộp lệ phí môn bài để có thể bao quát được các trường hợp trên.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.