Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3592 Dự thảo
5705 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư sửa đổi về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông…