Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3821 Dự thảo
5787 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo theo trình tự rút gọn

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị…