Tìm kiếm trên 3722 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3722 Dự thảo
5765 Ý kiến VCCI

Hồ sơ lưu trữ

Dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài; về Chi nhánh thương nhân nước ngoài hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài; về Chi nhánh thương nhân nước ngoài hoạt động xuất khẩu,…