Theo dõi (1)

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Ngày đăng: 14:00 22-10-2020 | 21468 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, ,

Phạm vi điều chỉnh

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức trong hoạt động bảo vệ môi trường

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                         

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo, Tờ trình được đính kèm dưới bài viết. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 14/02/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Luật

Ngày nhập

23/10/2020

Đã xem

21468 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

23/10/2020

Đã xem

21468 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

23/10/2020

Đã xem

21468 lượt xem

Dự thảo Luật

Ngày nhập

23/10/2020

Đã xem

21468 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách

Ngày nhập

23/10/2020

Đã xem

21468 lượt xem

Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính

Ngày nhập

23/10/2020

Đã xem

21468 lượt xem

Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ, ngành, địa phương

Ngày nhập

23/10/2020

Đã xem

21468 lượt xem

Báo cáo tổng kết thực hiện Luật BVMT 2014

Ngày nhập

23/10/2020

Đã xem

21468 lượt xem

Báo cáo lồng ghép bình đẳng giới

Ngày nhập

23/10/2020

Đã xem

21468 lượt xem

Báo cáo về kinh nghiệm quốc tế

Ngày nhập

23/10/2020

Đã xem

21468 lượt xem

Bảng so sánh dự thảo Luật

Ngày nhập

23/10/2020

Đã xem

21468 lượt xem

Phiên bản 3

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) - Ngày 20/10/2020

Ngày nhập

23/10/2020

Đã xem

21468 lượt xem

Báo cáo Về việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) - Ngày 20/10/2020

Ngày nhập

23/10/2020

Đã xem

21468 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 13

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 10 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com