VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thứ Hai 16:02 28-08-2023

Kính gửi:  Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 6884/BTC-CST ngày 03/7/2023 của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

  1. Lựa chọn các loại dịch vụ công thuộc diện giảm phí, lệ phí

Dự thảo quy định việc giảm phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. VCCI hoàn toàn đồng tình với chính sách này vì tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp (chỉ đạt 35,62% năm 2022, theo Tờ trình).

Theo Tờ trình Dự thảo, việc đề xuất miễn, giảm phí, lệ phí xuất phát từ đề xuất của các bộ ngành phụ trách cung cấp dịch vụ công đó, mà không rõ các đề xuất này xuất phát từ tiêu chí lựa chọn nào. Tuy nhiên, VCCI cho rằng việc lựa chọn các dịch vụ công thuộc diện giảm phí, lệ phí cần được xây dựng dựa trên và hướng đến việc đáp ứng mục tiêu khuyến khích sử dụng hình thức trực tuyến. Việc khuyến khích sẽ có hiệu quả, thực chất hơn nếu áp dụng với các dịch vụ công mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu lớn và việc thực hiện trực tuyến với các dịch vụ này chưa phổ biến. Do đó, các dịch vụ này cần đáp ứng 2 tiêu chí: (1) số lượng hồ sơ lớn và (2) tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến thấp.

Vì vậy, để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của Dự thảo, đề nghị cơ quan soạn thảo thống kê các dịch vụ công theo 2 tiêu chí trên, trên cơ sở đó, đề xuất các loại dịch vụ công thuộc diện giảm phí, lệ phí.

  1. Mức giảm phí, lệ phí

Dự thảo quy định mức giảm phí, lệ phí theo từng loại dịch vụ công, theo đề xuất của bộ ngành phụ trách cung cấp dịch vụ công đó. Tuy nhiên, mức giảm rất khác nhau giữa các dịch vụ công, bên cạnh một số dịch vụ giảm 50% (như phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư), cũng có các dịch vụ có mức giảm tương đối hạn chế, chủ yếu chỉ giảm 10% so với mức phí ban đầu. Mức giảm thấp như vậy có thể không tạo động lực khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Việc giảm phí, lệ phí chỉ có tác động tích cực khi thu hút thêm người dân, doanh nghiệp sử dụng (bên cạnh những người sử dụng sẵn có). Do đó, chính sách miễn, giảm không nhất thiết cần thực hiện trong thời gian quá dài, mà nên có mức giảm mạnh trong một thời gian nhất định. Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc đề xuất mức giảm phí, lệ phí theo hướng các dịch vụ công thuộc diện giảm phí, lệ phí (theo kết quả lọc tiêu chí ở trên) ở hưởng mức giảm theo 2 mức: (1) miễn phí, lệ phí (giảm 100%) với các dịch vụ công có số lượng nộp hồ sơ trực tuyến rất thấp; (2) giảm 50% phí, lệ phí với các dịch vụ công có số lượng nộp hồ sơ trực tuyến thấp.

Ngoài ra, việc giảm phí, lệ phí cũng cần được thể hiện rõ ràng, trực quan trên các cổng thông tin để người dân, doanh nghiệp biết và chú ý (tương tự như các biển quảng cáo giảm giá trong thời gian nhất định).

  1. Chính sách khuyến khích người sử dụng mới

Hình thức trực tuyến với dịch vụ công, ở một số phương diện, cũng có thể được coi là một “sản phẩm” mới, cần phải “quảng bá” để thu hút người dùng mới, hay nói cách khác, ở trường hợp, là thu hút người dân, doanh nghiệp đang nộp theo hình thức trực tiếp chuyển sang nộp theo hình thức trực tuyến. Một trong những cách làm có thể cân nhắc là miễn phí cho người dùng mới, như một cách cho phép dùng thử sản phẩm (đi cùng với việc cải tiến sản phẩm). Cách làm như vậy sẽ giúp việc miễn, giảm đi thực chất vào việc kéo thêm người dùng, thay vì miễn, giảm cho toàn bộ người dùng (trong đó có một số người đã dùng dịch vụ trực tuyến sẵn rồi). Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định theo hướng miễn phí, lệ phí với một số lần làm thủ tục trực tuyến đầu tiên của người dùng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Cụ thể, doanh nghiệp chưa thực hiện dịch vụ công trực tuyến nào sẽ được miễn phí, chẳng hạn, 20 lần làm thủ tục trực tuyến, không phân biệt loại dịch vụ công. Trường hợp còn nhiều dịch vụ chưa liên kết với Cổng Dịch vụ công quốc gia, cân nhắc thêm việc miễn phí, lệ phí khi thực hiện tại các cổng dịch vụ công khác, với số lượng miễn phí thấp hơn (chẳng hạn miễn 2 lần thực hiện/cổng).

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.