VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá

Thứ Hai 15:10 04-03-2024

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 429/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra (Điều 4)
  • Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra

Khoản 1 Điều 4 Dự thảo quy định trong quá trình triển khai thực hiện, kế hoạch kiểm tra có thể được điều chỉnh. Tuy nhiên, Dự thảo lại không quy định việc điều chỉnh và lý do điều chỉnh kế hoạch kiểm tra  phải được gửi tới đối tượng được kiểm tra. Trong khi đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Dự thảo kế hoạch kiểm rta sẽ được gửi đến từng đối tượng thuộc kế hoạch kiểm tra ngay sau khi kế hoạch kiểm tra được phê duyệt.

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 4 Dự thảo theo hướng, sau khi điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra có trách nhiệm gửi thông báo tới đối tượng thuộc kế hoạch kiểm tra.

  • Hoãn, hủy kiểm tra

Khoản 2 Điều 4 Dự thảo quy định về việc hoãn, hủy kiểm tra, tuy nhiên quy định này chưa đủ rõ ràng ở một số điểm sau:

  • Các trường hợp được gửi văn bản để xem xét việc hoãn, hủy kiểm tra gồm: i) giải thể, sát nhập; ii) thuộc đối tượng được kiểm tra, thanh tra, điều tra đột xuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; iii) lý do khách quan khác.

Các trường hợp trên là chưa đủ bao quát trên thực tế vì có những trường hợp đối tượng được kiểm tra không thể chấp hành quyết định kiểm tra như: chia tách, phá sản.

  • Không rõ về trình tự thủ tục để đối tượng được kiểm tra đề nghị cơ quan có thẩm quyển ra quyết định hoãn, hủy kiểm ra (hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục)
  • Không rõ trong các trường hợp được liệt kê tại khoản 2 Điều 4 Dự thảo thì trường hợp nào sẽ hoãn kiểm tra, trường hợp nào sẽ hủy kiểm tra.

Việc thiếu rõ ràng trong quy định trên có thể khiến việc triển khai thực hiện gặp khó khăn, đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể, rõ ràng các vấn đề được nêu ở trên.

  1. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra (Điều 5)

Điểm b khoản 2 Điều 5 Dự thảo quy định, Trưởng đoàn kiểm tra có quyền hạn “đề xuất gia hạn kiểm tra trong trường hợp cần thiết”. Việc gia hạn kiểm tra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng bị kiểm tra, vì vậy các trường hợp gia hạn kiểm tra phải được quy định cụ thể, rõ ràng để tránh hiện tượng việc gia hạn được thực hiện một cách tùy nghi. “Trường hợp cần thiết” là quy định chung chung, chưa đủ rõ ràng, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các trường hợp gia hạn kiểm tra.

  1. Xử lý các kiến nghị kiểm tra (Điều 9)

Khoản 1 Điều 9 Dự thảo quy định “ngay sau khi kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra phải xây dựng báo cáo kiểm tra và gửi đến cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra để xem xét …”.

Đề nghị Ban soạn thảo quy định theo hướng quy định thời gian cụ thể (ví dụ: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra) thay vì quy định chưa rõ ràng, cụ thể như “ngay khi kết thúc kiểm tra”.

Trên đây là một số ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.