VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ Sáu 15:08 03-12-2021

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 13202/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở góp ý của doanh nghiệp, hiệp hội, có một số ý kiến ban đầu như sau:

Giảm phí, lệ phí trong năm 2022 là chính sách phù hợp, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đã bị kiệt quệ trong năm 2021 vì dịch bệnh Covid-19. Cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh và đánh giá cao khi Nhà nước tiếp tục soạn thảo và ban hành Thông tư giảm phí, lệ phí.

Để chính sách này thực sự hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét một số vấn đề sau:

  1. Mức giảm phí

Theo nội dung của Phụ lục đính kèm Dự thảo thì một số mức phí, lệ phí của các hoạt động có tính chất tương tự nhau nhưng mức giảm lại khác nhau, ví dụ:

Cũng là phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép kinh doanh, nhưng “phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” giảm 30% (điểm 18 Phụ lục); “phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản” giảm 10% (điểm 30 Phụ lục); lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng giảm 50% (điểm 2 Phụ lục).

Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc điều chỉnh mức giảm của các loại phí trên tương tự nhau và ở mức 50%.

  1. Bổ sung thêm các loại phí

Các doanh nghiệp, hiệp hội đề xuất Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét tiếp tục duy trì mức thu bằng 50% mức thu phí, lệ phí hàng hải được quy định tại Điều 1 Thông tư 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải cho đến hết 30/6/2022.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.