VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

Thứ Tư 16:07 24-05-2023

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời Công văn số 2965/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Về các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ (Điều 4)

Điều 4 Dự thảo liệt kê các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó có: “Chương trình, dự án, đề án do người thôi chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chứ trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt”. Quy định này là không cần thiết, bởi vì khoản 4 Điều 22 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định “Chương trình, dự án, đề án do người thôi chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chứ trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt” thành một nhóm riêng – nhóm 4, áp dụng chung cho tất cả các ngành, lĩnh vực và có quy định riêng cho nhóm này.

Hơn nữa, các quy định tại Dự thảo mang tính nhắc lại quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP, không quy định có tính đặc thù hơn. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo bỏ nội dung này tại Điều 4 Dự thảo và bỏ khoản 3 Điều 5 Dự thảo.

  1. Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ (Điều 5)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Dự thảo, thời hạn của người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực “quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” không được thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ là “trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền”.

Quy định thời hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã của lĩnh vực này bằng với thời hạn của các lĩnh vực khác quy định tại các khoản từ 1 đến 8 Điều 4 Dự thảo là chưa hợp lý. Bởi vì, trong lĩnh vực “quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”, cơ quan quản lý nhà nước ở vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước và cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước, với mục tiêu là kiểm soát, đảm bảo sử dụng vốn Nhà nước khi thực hiện hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp một cách có hiệu quả nhất. Tính chất này khác với tính chất quản lý của cơ quan nhà nước trong các lĩnh vực quy định khoản từ 1 đến 8 Điều 4 Dự thảo và yếu tố hưởng lợi từ hoạt động quản lý trong lĩnh vực này sẽ ít hơn các lĩnh vực khác, khi người có chức vụ, quyền hạn sau khi thôi chức vụ thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã.

Để đảm bảo tính hợp lý, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc chuyển thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực “quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” không được thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ là trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền; tức là khoản 2 Điều 5 áp dụng cho lĩnh vực quy định tại khoản 9, 10 Điều 4 Dự thảo.

Trên đây là một số ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.