VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí

Thứ Ba 13:54 23-05-2023

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 2965/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến như sau:

  1. Về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí và quyết toán phí (Điều 3)

Khoản 4 Điều 3 Dự thảo quy định về đồng tiền thu nộp phí, lệ phí, trong đó hướng dẫn xác định tỷ giá khi quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam trong trường hợp thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; Kho bạc Nhà nước; tổ chức thu phí, lệ phí.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Dự thảo, người nộp phí, lệ phí có thể nộp thông qua “tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ và hình thức khác theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, quy định tại khoản 4 Điều 3 Dự thảo đang chưa rõ cho trường hợp nếu nộp phí, lệ phí bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi thông qua “tổ chức dịch vụ” thì xác định tỷ giá như thế nào? Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ trường hợp này để đảm bảo rõ ràng và thống nhất trong các quy định.

  1. Xác định tỷ lệ để lại và quản lý, sử dụng phí (Điều 5)

Dự thảo đã đưa ra hai phương án điều chỉnh về cơ chế tài chính đặc thù, theo đó:

  • Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành, cho phép cơ quan áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù được áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW
  • Phương án 2: Bãi bỏ các nội dung chi liên quan đến chi tiền lương và chi đầu tư từ tiền phí để lại; bỏ khoản 3 quy định về chi cơ quan nhà nước áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù theo quy định riêng của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ

Lựa chọn theo phương án 1 là hợp lý, bởi vì tạo sự tự chủ kinh phí, phù hợp với tính chất đặc thù của các cơ quan nhà nước làm nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công.

Tuy nhiên, trong phương án 1, khoản 3 Điều 5 được bổ sung thêm cụm từ “cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 05 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương” cần được xem xét lại ở điểm:

Mặc dù, quy định này về mục tiêu chính sách là phù hợp, nhưng lại chưa đảm bảo về tính minh bạch. Vì không thể xác định chính xác thời điểm nào được cho là thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 05 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương. Mặt khác, đến thời điểm thực hiện cải cách tiền lương thì tổ chức thu phí có được phép chi các khoản theo quy định tại khoản 2 Điều 5 nữa không? Khoản chi nào được phép, khoản chi nào không được phép?

Để đảm bảo tính minh bạch và thuận lợi khi thực hiện, đề nghị Ban soạn thảo bỏ cụm từ “cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 05 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương” (nội dung này nên là nội dung giải trình chính sách trong Tờ trình thay vì quy định ngay tại Dự thảo). Tại thời điểm thực hiện cải cách tiền tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi quy định vấn đề về cơ chế tự chủ tài chính của các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công.

Trên đây là một số ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.