VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thứ Hai 16:56 29-05-2023

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được công văn số công văn số 982/STC-CSDN của Quý Cơ quan đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Qua nghiên cứu dự thảo Tờ trình và dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết, VCCI nhận thấy việc ban hành Nghị quyết này là cần thiết, đảm bảo kịp thời triển khai quy định pháp luật mới (nội dung tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất).

Về cơ bản, Dự thảo đã bao hàm được các nội dung cần thiết theo quy định tại Thông tư 61/2022/TT-BTC nói trên. Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, VCCI có một số ý kiến như sau:

1. Về căn cứ ban hành Nghị quyết

Hai trong các căn cứ nêu trong Dự thảo là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL.

Điều 61 Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL quy định:

Căn cứ ban hành văn bản

  1. Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành. Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.
  2. Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn có điều, khoản giao quy định chi tiết thì tại văn bản quy định chi tiết phải nêu cụ thể điều, khoản đó tại phần căn cứ ban hành văn bản.

Theo quy định trên, trân trọng đề nghị Quý Cơ quan xem xét lược bỏ hai căn cứ này, vì tất cả các VBQPPL đều được soạn thảo theo hình thức, trình tự, thủ tục quy định tại Luật và Nghị định nói trên, không cần nhắc lại mà chỉ cần nêu các căn cứ về thẩm quyền và nội dung ban hành Nghị quyết là đủ.

2. Về Đối tượng áp dụng (Điều 2)

Đề nghị Quý Cơ quan bổ sung nội dung “cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất” theo đúng Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) và tên gọi của Nghị quyết, đồng thời chỉnh sửa đầu mục cho rõ ràng, như sau:

  1. Tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường).
  2. Các đối tượng khác có liên quan tới việc lập, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Về Mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Điều 3)

Đề nghị Quý Cơ quan bổ sung một khoản theo điểm b khoản 1 Điều 4 của Thông tư 61/2022/TT-BTC: Chi trích đo địa chính thửa đất đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đo đạc xác định diện tích thực tế các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi để thực hiện dự án (nếu có) của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân làm căn cứ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp phải đo đạc lại: 200.000 đồng/người/ngày. Công tác này phức tạp hơn hoạt động “Chi phát tờ khai, hướng dẫn người bị thiệt hại kê khai: 170.000 đồng/người/ngày” quy định ở khoản 2, nên mức chi có thể cao hơn.

Đối với các mức chi khác, Quý Cơ quan có thể tham khảo thêm quy định tương tự của các địa phương khác, thường ở mức tối thiểu là 200.000 đồng/người/ngày.

4. Về Mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác cho công tác cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất (Điều 4)

Khoản 4 của Dự thảo quy định:

Chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng chống cháy nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất; chi niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế, chi thuê địa điểm, nhân công, phương tiện bảo quản tài sản và các khoản chi phí thực tế hợp pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện bảo quản tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không thanh toán; chi cho công tác quay phim, chụp ảnh phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất; các nội dung chi khác có liên quan…

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét tách “chi cho công tác quay phim, chụp ảnh phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất” thành một khoản riêng, vì nội dung chi này là rõ ràng, có thể quy định cụ thể luôn, đây cũng là nội dung của điểm đ khoản 2 Điều 4 của Thông tư 61/2022/TT-BTC.

Như vậy khoản 4 của Điều 4 sẽ thành:

  1. Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất: Chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng chống cháy nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác phục vụ cho việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất; chi niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế, chi thuê địa điểm, nhân công, phương tiện bảo quản tài sản và các khoản chi phí thực tế hợp pháp khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện bảo quản tài sản khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không thanh toán; các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất chưa có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định: Thực hiện theo mức chi thực tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

5. Về kỹ thuật trình bày

Cần viết hoa “Nhà nước” ở tên của Nghị quyết: “Ban hành Quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”.

Về ngày hiệu lực của văn bản: đề nghị bổ sung thành ”Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, kỳ họp thứ… thông qua ngày… tháng … năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2023./”.

Trên đây là một số ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Rất mong Quý Cơ quan cân nhắc để hoàn thiện Dự thảo.

Trân trọng cảm ơn.

Các văn bản liên quan