VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Thứ Ba 17:14 13-10-2020

Kính gửi: Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý Dự thảo Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sau khi tham vấn một số doanh nghiệp, chuyên gia, có ý kiến như sau:

  1. Về quy trình xây dựng văn bản

Nghị định này có phạm vi tác động đến hầu hết tất cả các dự án đầu tư tại Việt Nam, bao gồm đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư và đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư. Với phạm vi tác động lớn như vậy, nhưng hiện nay Nghị định được xây dựng theo quy trình rút gọn, không được lấy ý kiến rộng rãi Điều này khiến nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư không được biết đến dự thảo và cũng không có thông tin để góp ý, phản biện. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đến các đối tượng tác động của dự án cũng như thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  1. Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường (ĐSTM) nhằm phục vụ cho việc ra quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo thủ tục đầu tư hiện nay, một quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ xác định các yếu tố về địa điểm, quy mô, công nghệ chính của dự án. Do đó, các nội dung của ĐSTM cũng chỉ cần tập trung vào việc trả lời các câu hỏi về tác động môi trường của các phương án về địa điểm, quy mô, công nghệ chính.

Trong giai đoạn phê duyệt chủ trương, cơ quan nhà nước không phê duyệt về công nghệ xử lý chất thải và các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường. Vì vậy, Dự thảo yêu cầu đánh giá sơ bộ phải bao gồm nội dung “công nghệ xử lý chất thải” và “các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường” (Điều 4.4) là không cần thiết, vượt quá nhu cầu của giai đoạn phê duyệt chủ trương.

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ các nội dung về “công nghệ xử lý chất thải” và “các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường” tại Điều 4.4 của Dự thảo.

  1. Sự thống nhất giữa ĐSTM và đánh giá tác động môi trường

Như đã đề cập, khi làm ĐSTM trong giai đoạn phê duyệt chủ trương là đã trả lời câu hỏi về sự phù hợp của địa điểm, quy mô, công nghệ chính. Khi Nghị định này ra đời thì các dự án sẽ phải thực hiện hai nội dung là ĐSTM và đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Hiện nay, Nghị định 18/2015/NĐ-CP và Nghị định 40/2019/NĐ-CP vẫn yêu cầu trong ĐTM phải đánh giá sự phù về địa điểm, quy mô, công nghệ. Nếu triển khai cả ĐSTM theo Nghị định này và ĐTM theo Nghị định 18 và 40 thì các nội dung đánh giá sự phù hợp về địa điểm, quy mô, công nghệ chính sẽ phải làm hai lần. Như vậy sẽ khiến các doanh nghiệp lo ngại sự trùng lặp về nội dung quản lý.

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung điều khoản trong Nghị định này về việc sửa đổi Nghị định 18/2015/NĐ-CP và Nghị định 40/2019/NĐ-CP theo hướng bãi bỏ nội dung liên quan đến việc thuyết minh và thẩm định sự phù hợp về địa điểm, quy mô, công nghệ của dự án.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

Các văn bản liên quan