VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 60/2014/NĐ-CP và Nghị định 25/2018/NĐ-CP quy định về hoạt đông in

Thứ Tư 16:41 08-09-2021

Kính gửi: Cục Xuất bản, In và Phát hành

                Bộ Thông tin và Truyền thông

Trả lời Công văn số 2628/BTTTT-CXBIPH của Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở ý kiến của hiệp hội, có một số ý kiến sơ bộ ban đầu như sau:

  1. Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công (khoản 6 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 15 Nghị định 60/2014/NĐ-CP)

Dự thảo quy định cơ sở in phải ”lập sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in theo mẫu quy định bằng bản giấy hoặc bản điện tử và phải ghi đầy đủ thông tin của ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in vào sổ”. So với quy định hiện hành, sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo đã quy định chi tiết, rõ ràng hơn và sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng. Mặc dù có nhiều điểm tích cực trong sửa đổi tại Dự thảo, nhưng quy định này vẫn chưa giải quyết triệt để vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh.

Theo phản ánh của doanh nghiệp thì yêu cầu doanh nghiệp phải có sổ ghi chép đầy đủ thông tin về ấn phẩm in là chưa hợp lý, tạo gánh nặng về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Bởi vì đây thuộc về hoạt động quản lý nội bộ của doanh nghiệp và nên để doanh nghiệp tự quyết về vấn đề này. Hơn nữa, trong các lĩnh vực khác, kể cả trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phần lớn các quy định đều không yêu cầu doanh nghiệp phải lập sổ ghi chép các hoạt động kinh doanh của mình theo mẫu do cơ quan nhà nước ban hành. Vì vậy, cơ chế quản lý này cần được xem xét lại.

Mặt khác, trong Báo cáo đánh giá tác động cũng như Tờ trình cũng không nêu ra được hiệu quả của công tác quản lý nhà nước thông qua quy định yêu cầu doanh nghiệp phải lập sổ ghi chép này. Nếu sổ ghi chép nhằm hướng đến phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (dựa vào thông tin của sổ ghi chép để yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các tài liệu liên quan đến từng vụ việc cụ thể) thì yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp phải có sổ ghi chép và “phải ghi đầy đủ thông tin của ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in vào sổ” là chưa phù hợp. Bởi vì, cơ quan nhà nước có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các hoạt động/giao dịch về nhận chế bản, in, gia công trong một khoảng thời gian, doanh nghiệp hoàn toàn có thể cung cấp thông tin này..

Do đó, để tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ quy định doanh nghiệp phải lập sổ ghi chép quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in.

  1. Nhận chế bản, in, gia công sau in, bao bì, nhãn hàng hóa (khoản 8 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 60/2014/NĐ-CP)

Nghị định 25/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định về nhận chế bản, in, gia công sau in, bao bì, nhãn hàng hóa. Theo quy định tại Nghị định 25/2018/NĐ-CP việc chế bản, in, gia công sau in bao bì, nhãn hàng hóa được xem như là hoạt động kinh doanh thông thường. Điều này đã tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nhiều ngành, lĩnh vực (bởi vì việc in bao bì, nhãn hàng hóa liên quan tới rất nhiều ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế). Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao quy định này tại Nghị định 25/2018/NĐ-CP vì đã thể hiện tinh thần cải cách hành chính, gỡ bỏ các quy định gia tăng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Dự thảo đã đưa trở lại quy định từng được Nghị định 25/2018/NĐ-CP bãi bỏ và không giải trình được mục tiêu, lý do của việc bổ sung quy định này (những bất cập, vướng mắc trong quản lý về hoạt động nhận chế bản, in, gia công sau in, bao bì, nhãn hàng hóa như thế nào trong thời gian qua để buộc cơ quan nhà nước phải quy định lại vấn đề này). Mặt khác, Ban soạn thảo cũng chưa đánh giá tác động của quy định này để đảm bảo tính hợp lý và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đề nghị Ban soạn thảo giải trình về việc bổ sung quy định về ”nhận chế bản, in, gia công sau in, bao bì, nhãn hàng hóa”. Trên tinh thần của cải cách, cắt giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc không bổ sung quy định này, tức là bỏ quy định tại khoản 8 Điều 1 Dự thảo.

  1. Nhập khẩu thiết bị in (khoản 9 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 27 Nghị định 60/2014/NĐ-CP)

So với quy định hiện hành, Dự thảo đã có điều chỉnh khá lớn quy định về nhập khẩu thiết bị in, theo hướng chuyển từ cơ chế cấp giấy phép nhập khẩu sang khai báo nhập khẩu. Đây là hướng sửa đổi sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp về mặt thủ tục và thể hiện rõ nét tính đột phá trong cải cách của Ban soạn thảo trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, để tinh thần cải cách thể hiện một cách triệt để, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc một số vấn đề sau:

  • Cần xác định về cơ chế quản lý đối với thiết bị in nhập khẩu

Dự thảo đang thiết kế thủ tục hướng thông tin khai báo sẽ là căn cứ để hải quan thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa. Như vậy, xét bản chất, đây cũng là một dạng thủ tục có tính chất như là một dạng giấy phép nhập khẩu – phải thực hiện thủ tục từ phía cơ quan quản lý chuyên ngành rồi mới thực hiện thủ tục thông quan.

Việc điều chỉnh quy định từ cấp phép nhập khẩu sang khai báo nhập khẩu cho thấy mục tiêu quản lý từ phía cơ quan nhà nước đối với các thiết bị in nhập khẩu là nhận biết nhận thông tin về các loại thiết bị in sẽ được nhập khẩu mà không phải kiểm soát tính an toàn của sản phẩm như các loại hàng hóa, sản phẩm nhóm 2. Vì vậy, xây dựng cơ chế quản lý nhập khẩu đối với thiết bị in theo hướng trước khi thông quan phải có ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành là chưa phù hợp.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh quy định theo hướng, doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị in sẽ tiến hành khai báo nhập khẩu thiết bị in cho cơ quan quản lý chuyên ngành, nhưng thông tin khai báo này không phải là căn cứ để hải quan thực hiện thông quan. Hoạt động thông quan đối với thiết bị in được thực hiện tương tự như một loại hàng hóa thông thường khác. Hàng năm, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành sẽ đối chiếu thông tin giữa doanh nghiệp khai báo với hệ thống dữ liệu của cơ quan hải quan để đảm bảo doanh nghiệp có khai báo chính xác không và áp dụng chế tài xử phạt nếu doanh nghiệp vi phạm về nghĩa vụ khai báo.

  • Cần thiết kế quy định theo đúng tính chất của hoạt động khai báo chứ không phải là cấp phép

Trong trường hợp có lý do thuyết phục để giữ quy định về khai báo như đề xuất tại Dự thảo, thì đề nghị Ban soạn thảo xem xét vấn đề sau. Đối với trường hợp khai báo khi hệ thống này lỗi, Dự thảo lại quy định việc khai báo phải có “sự xác nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông”. Việc phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền sẽ khiến cho quy trình khai báo có tính chất là hoạt động cấp phép, vì doanh nghiệp vẫn phải cần có văn bản xác nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông mới được phép nhập khẩu.

Để đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo thiết kế quy định về khai báo bằng giấy theo hướng: doanh nghiệp gửi văn bản thông báo về các thông tin về thiết bị in nhập khẩu, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận thông tin và chuyển cho cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục thông quan.

 

  • Về loại thiết bị in phải thực hiện khai báo nhập khẩu

Theo quy định tại Dự thảo thì ”máy dao cắt (xén) giấy, máy gấp sách (gấp giấy), máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyển liên hợp hoàn thiện sản phẩm in” phải thực hiện thủ tục khai báo nhập khẩu.

Đây là loại thiết bị in đã được loại bỏ khỏi Nghị định 25/2018/NĐ-CP phải thực hiện thủ tục nhập khẩu thiết bị in và xem như là loại hàng hóa thông thường khi nhập khẩu. Để đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo bỏ loại hàng hóa trên ra khỏi danh mục các thiết bị in phải thực hiện khai báo nhập khẩu, đồng thời bỏ cơ chế quản lý nhập khẩu đối với loại hàng hóa này tại Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng để thống nhất về đầu mối quản lý.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.