VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Thứ Hai 09:26 12-04-2021

Kính gửi: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 2779/BTC-QLBH của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có một số ý kiến ban đầu như sau:

Về nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm (khoản 3 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 Nghị định 23/2018/NĐ-CP)

Dự thảo đã có một số điều chỉnh về thủ tục báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó điều chỉnh lại tần suất báo cáo nghiệp vụ từ quý chuyển thành năm. Điều này góp phần giảm nghĩa vụ báo cáo, từ đó giảm chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp. Để tinh thần cải cách được thể hiện đậm nét hơn nữa, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét các vấn đề sau:

  • Về phương thức gửi báo cáo:

Dự thảo đang quy định phương thức gửi báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy là “gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Công an”. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung phương thức gửi là “qua hệ thống thư điện tử” tương tự như phương thức gửi báo cáo nghiệp vụ.

  • Báo cáo đột xuất:

Điểm c khoản 1 Điều 15 (sửa đổi, bổ sung) quy định: “ngoài các báo cáo theo quy định tại điểm a và  điểm b khoản này, doanh nghiệp có trách nhiệm lập và gửi báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính”. Xét về tính minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ những trường hợp đột xuất nào doanh nghiệp phải báo cáo để tránh quy định này bị lạm dụng, gây áp lực về thủ tục cho doanh nghiệp.

  • Về tần suất gửi báo cáo

Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét điều chỉnh tần suất gửi báo cáo tình hình thu, nộp bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy từ 06 tháng/lần thành hàng năm.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.