VCCI_ Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá

Thứ Hai 08:33 11-03-2024

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 470/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Yêu cầu đối với đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (Điều 4)

Khoản 4 Điều 4 Dự thảo quy định “trong trường hợp phát sinh tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh hoặc các trường hợp cần thiết khác, Bộ Tài chính thông báo cho phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được thực hiện theo hình thức trực tuyến”.

Quy định này cần được cân nhắc, xem xét ở một số điểm sau:

  • Quy định trên có thể hiểu, việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được thực hiện theo hình thức trực tiếp, hình thức trực tuyến chỉ trong một số trường hợp đặc biệt.

Không rõ tại sao lại không cho phép đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức bằng hình thức trực tuyến, trong đi đây cũng là một trong các hình thức đào tạo đang được công nhận và thực hiện trong hoạt động giáo dục? Đơn vị đào tạo thực hiện đào tạo bằng hình thức trực tuyến cũng phải đáp ứng điều kiện về giáo viên, nội dung đào tạo và các yêu cầu liên quan đến đào tạo thẩm định viên về giá. Điều này cũng sẽ đảm bảo về chất lượng đào tạo như học bằng hình thức trực tiếp.

Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc cho phép đào tạo thông qua hình thức trực tuyến trong trường hợp thông thường, đồng thời bỏ quy định tại khoản 4 Điều 4 Dự thảo.

  • Quy định trên chưa đảm bảo về tính minh bạch: chưa rõ ràng về các “trường hợp cần thiết” là các trường hợp nào? Thủ tục để Bộ Tài chính cho phép đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo hình thức trực tuyến? Đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ hơn vấn đề này (trong trường hợp có lý do thuyết phục để giữ lại quy định tại khoản 4 Điều 4 Dự thảo).

 

  1. Thông báo đối với việc cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá

Khoản 2 Điều 19 Dự thảo quy định trước khi mở lớp cập nhật kiến thức về nghiệp thẩm định giá đầu tiên trong năm, đơn vị cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá. Việc yêu cầu phải thông báo trong trường hợp này là không cần thiết, vì đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức phải thực hiện báo cáo định kỳ về hoạt động cập nhật kiến thức nghiệp vụ thẩm định giá theo quy định tại Điều 6 Dự thảo.

Để tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại khoản 2 Điều 19 Dự thảo.

Trên đây là một số ý kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá. Rất mong quý Cơ quan cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.