Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ – Góc nhìn từ doanh nghiệp

Thứ Ba 13:12 17-12-2019

Ấn phẩm này phác hoạ bức tranh thực tiễn về môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm 2019, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về việc các bộ ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 02 năm 2019 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ.

 

VCCI Aus4R Báo cáo thực hiện Nghị quyết 02 và Nghị quyết 35