Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2561 Dự thảo
5168 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về lưu…

Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu…