Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (thay thế Thông tư số 35/2015/TT-NHNN)

Ngày đăng: 17:22 31-07-2020 | 405 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.,

Phạm vi điều chỉnh

Các mẫu biểu, quy trình báo cáo, thời hạn tra soát, xử lý, kiểm duyệt đối với mẫu biểu báo cáo; trách nhiệm của các đơn vị liên quan

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (thay thế Thông tư số 35/2015/TT-NHNN) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: các mẫu biểu báo cáo, quy trình báo cáo, các trường hợp gửi báo cáo bằng văn bản; thời hạn tra soát, xử lý, kiểm duyệt đối với mẫu biểu báo cáo; trách nhiệm của các đơn vị liên quan…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải đính kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 18/08/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTT quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày nhập

31/07/2020

Đã xem

405 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày nhập

31/07/2020

Đã xem

405 lượt xem

04 phụ lục Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày nhập

31/07/2020

Đã xem

405 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com