Tìm kiếm trên 2504 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2504 Dự thảo
5134 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và hướng dẫn thủ tục quản lý thuế đối với các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế (phiên bản 27.4.2016)

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hộiHiện nay, Bộ Tài chính đang soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế…

Nghị định thay thế Nghị định 46/2007/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo 02 Nghị định thay thế Nghị định 45/2007/NĐ-CP và Nghị định…