Tìm kiếm trên 2596 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2596 Dự thảo
5184 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệpHiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử…

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông…