Tìm kiếm trên 2748 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2748 Dự thảo
5271 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư quy định điều kiện đối với người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo Thông tư Quy định điều kiện đối với người…