Tìm kiếm trên 3340 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3340 Dự thảo
5583 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu (lần 2)

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu…