Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2949 Dự thảo
5381 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Tài chính

Dự thảo Thông tư liên tịch quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

    BỘ TÀI CHÍNH – TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG _______________ Số:         /2014/TTLT/BTC-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­________________________…