VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

Thứ Tư 16:59 27-11-2019

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 13426/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở góp ý của doanh nghiệp, có một số ý kiến ban đầu như sau:

Về mức thu phí

Điều 3 Dự thảo quy định mức thu phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm như sau:

  • Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam: 0,03% doanh thu phí bảo hiểm gốc;
  • Doanh nghiệp tái bảo hiểm: 0,03% doanh thu phí nhận tái bảo hiểm;
  • Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: 0,03% doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm

Một số doanh nghiệp cho rằng cách tính phí đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp tái bảo hiểm tại Dự thảo là chưa phù hợp, có sự trùng lặp, cụ thể: trong doanh thu phí bảo hiểm gốc có bao gồm phí nhượng tái bảo hiểm và hoa hồng môi giới (nếu thực hiện qua môi giới) nhưng chưa bao gồm phí nhận tái bảo hiểm. Vì vậy, để đảm bảo tính hợp lý, các doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh lại quy định tại Điều 3 theo hướng:

  • Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam: 0,03% trên doanh thu phí bảo hiểm gốc + doanh thu phí nhận tái bảo hiểm – doanh thu nhượng tái bảo hiểm – hoa hồng môi giới bảo hiểm;
  • Doanh nghiệp tái bảo hiểm: 0,03% trên doanh thu phí nhận tái bảo hiểm – doanh thu phú nhượng tái bảo hiểm – hoa hồng môi giới bảo hiểm.

Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét kiến nghị trên của các doanh nghiệp.

Trên đây là một số ý kiến tổng hợp ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.