VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

Thứ Sáu 09:21 27-07-2018

Kính gửi: Vụ Vận tải, Bộ Giao thông vận tải

Trả lời Công văn số 6662/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

So với Thông tư 50, Dự thảo đã có một số điều chỉnh về tài liệu trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận tải biển nội địa, theo đó doanh nghiệp có nhiều lựa chọn hơn trong việc cung cấp tài liệu trong hồ sơ, cụ thể:

Đối với Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận tải biển nội địa trong trường hợp vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng hoặc các loại hàng hóa khác bằng tàu biển chuyên dùng; giải tỏa hàng hóa, hành khách và hành lý bị ách tắc tại cảng, doanh nghiệp phải cung cấp: “01 (một) bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); …” (khoản 1 Điều 1 Dự thảo sửa đổi khoản 4 Điều 6 Thông tư 50).

Quy định này đã tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục, tuy nhiên cách thức diễn đạt lại chưa rõ ràng ở điểm:

“01 (một) bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu”: quy định này sử dụng hai khái niệm khác nhau “sổ gốc”, “bản chính” để diễn tả cho cùng một đối tượng là “tài liệu gốc”. Điều này có thể dẫn tới cách hiểu có hai loại bản sao, gồm “bản sao từ sổ gốc” và “bản sao từ bản chính”, trong khi thực chất hai bản sao này là một. Trường hợp “bản sao từ sổ gốc” thì khi xuất trình bản sao có cần đưa “sổ gốc” đi đối chiếu không, không thấy Dự thảo có quy định trong khi bản sao từ bản chính thì lại phải xuất trình bản chính để đối chiếu?

Tóm lại, đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại quy định trên theo hướng “01 (một) bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu …” tức là bỏ cụm từ “01 (một) bản sao từ sổ gốc”.

Góp ý tương tự đối với khoản 2 Điều 1 Dự thảo sửa đổi khoản 4 Điều 10 Thông tư 50.

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.