VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2011/TT-NHNN về cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhanh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Thứ Năm 10:43 19-09-2019

Kính gửi: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời Công văn số 5883/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có một số ý kiến như sau:

Nội dung chủ yếu của Dự thảo liên quan đến thủ tục hành chính, vì vậy các quy định cần đảm bảo rõ ràng, cụ thể để tạo thuận lợi cho các đối tượng thực hiện. Về cơ bản, quy định tại Dự thảo đáp ứng được yêu cầu này, tuy nhiên để hoàn thiện hơn nữa, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, cân nhắc một số điểm sau:

  1. Về quy định chung về những thay đổi của Văn phòng đại diện (bổ sung Điều 18d)

Khoản 2 Điều 18d quy định phương thức gửi báo cáo của văn phòng đại diện khi có một số thay đổi trong Giấy phép đó là “qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp”. Đây là những phương thức truyền thống, chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Mục tiêu của nhà nước khi yêu cầu văn phòng đại diện gửi báo cáo về những thay đổi này là nhằm nhận biết các thông tin và đây cũng là một dạng thủ tục đơn giản. Vì vậy, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng văn phòng đại diện có thể gửi báo cáo qua phương thức điện tử.

Góp ý tương tự đối với quy định về phương thức gửi báo cáo đột xuất quy định tại Điều 31b.

  1. Về hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở (bổ sung Điều 18 e)
  • Về hồ sơ:

Đề nghị bỏ nội dung “lý do thay đổi” trong văn bản đề nghị, bởi vì không rõ mục tiêu quản lý khi yêu cầu phải có nội dung này.

Đề nghị quy định cụ thể các loại “văn bản, tài liệu chứng minh Văn phòng đại diện có quyền sử dụng hoặc sẽ có quyền sử dụng hợp pháp trụ sở tại địa điểm mới” để tạo cách hiểu thống nhất trong quá trình thực hiện.

  • Về trình tự: đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục vì khoảng thời gian 07 ngày làm việc xem xét tính hợp lệ hồ sơ, 30 ngày làm việc thẩm định và ban hành quyết định sửa đổi giấy phép là quá dài cho một thủ tục với hồ sơ khá đơn giản như thủ tục này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.