VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thứ Hai 16:19 22-06-2020

Kính gửi: Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu nạn,

                                       Bộ Công an

Trả lời Công văn số 971/PCCC&CNCH-P4 của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến như sau:

  1. Nghị định thay thế Nghị định 79/2014/NĐ-CP đã bỏ yêu cầu phải trang bị thiết bị phòng cháy và chữa cháy trên xe ô tô dưới 09 chỗ ngồi. Vì vậy, Dự thảo đã sửa đổi theo hướng bỏ “xe ô tô dưới 09 chỗ ngồi” ra khỏi phạm vi điều chỉnh, tức là chỉ quy định về các trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy trên xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở lên, là thống nhất với Nghị định trên và giải quyết được những vướng mắc phát sinh từ quy định này trên thực tế;
  2. Về kỹ thuật soạn thảo văn bản: Một số quy định tại Thông tư 57/2015/TT-BCA quy định dẫn chiếu tới các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể. Hiện tại, một số văn bản quy phạm pháp luật này đã được sửa đổi hoặc thay thế, vì vậy Dự thảo đã sửa đổi quy định theo hướng cập nhật lại các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực. Để đảm bảo tính ổn định của văn bản, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung cụm từ “các văn bản sửa đổi, thay thế văn bản này” sau các văn bản quy phạm pháp luật mà Dự thảo mới cập nhật để dự liệu cho trường hợp các văn bàn này sẽ bị sửa đổi hoặc thay thế và Thông tư phải sửa đổi chỉ để cập nhật tên văn bản này.
  3. Về kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:

Khoản 2 Điều 5 Thông tư 57/2015/TT-BCA quy định “Kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương do ngân sách nhà nước bảo đảm và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành”. Khái niệm “đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước” là chưa đủ rõ. Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn không có quy định về đối tượng này. Đề nghị Dự thảo bổ sung quy định giải thích rõ khái niệm này.

Trên đây là một số ý kiến lần thứ hai của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.