VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Thứ Tư 17:31 25-03-2020

Kính gửi: Vụ Công nghệ thông tin

                          Bộ Thông tin và Truyền thông

Trả lời Công văn số 4678/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Về việc gửi thông báo khi xin ưu đãi thuế

Theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 6 Dự thảo thì doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục sau:

  • (1) Gửi đồng thời Công văn xin ưu đãi thuế cho hoạt động sản xuất phần mềm cho cơ quan thuế và Bộ Thông tin và Truyền thông (điểm b);
  • (2) Khi được ưu đãi thuế, gửi thông tin về tên sản phẩm phần mềm, các công đoạn sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế và mức thuế được khấu trừ về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp (điểm c)

Quy định trên cần được xem xét ở các điểm sau:

  • Thủ tục (1) là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý thuế. Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp sẽ tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. Như vậy, theo quy định này thì doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục để xin ưu đãi thuế từ cơ quan nhà nước. Để đảm bảo tính thống nhất, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Dự thảo;
  • Thủ tục (2): Các thông tin về ưu đãi thuế, cơ quan quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể tổng hợp từ cơ quan thuế và giữa các cơ quan nhà nước có thể chia sẻ thông tin với nhau. Do đó, yêu cầu doanh nghiệp phải gửi thông tin sẽ tạo gánh nặng về thủ tục hành chính, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ quy định này.
  1. Về hậu kiểm

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Dự thảo thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chủ trì thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với cơ quan thuế, hội, hiệp hội chuyên ngành kiểm tra các dự án sản xuất phần mềm được hưởng ưu đãi thuế.

Quy định này có nguy cơ chồng lấn về hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế. Bởi vì, theo quy định tại Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì “cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế … Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi … thì cơ quan thuế xử lý truy thu và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định”. Như vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra để phát hiện vi phạm về ưu đãi thuế sẽ do cơ quan thuế thực hiện.

Để đảm bảo tính thống nhất, đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định trên theo hướng Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với cơ quan thuế khi cơ quan này tiến hành thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp về ưu đãi thuế trong lĩnh vực sản xuất phần mềm.

  1. Về điều khoản chuyển tiếp

Điều 7 Dự thảo quy định “các dự án đầu tư sản xuất phần mềm đang được hưởng chính sách ưu đãi thuế trước khi Thông tư này có hiệu lực vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi cho hết thời hạn của dự án đầu tư. Trường hợp này, doanh nghiệp được lựa chọn hình thức ưu đãi đang hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Thông tư này cho thời gian còn lại của dự án đầu tư”.

Quy định này cần được xem xét ở các điểm sau:

  • Dự thảo này không quy định về vấn đề ưu đãi thuế do đó quy định tại Điều 7 Dự thảo xác định về việc hưởng chính sách ưu đãi thuế trước hay sau thời điểm Thông tư có hiệu lực dường như chưa phù hợp;
  • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định khá chi tiết về việc hưởng ưu đãi của doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư và quy định này tại Dự thảo là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định tại Điều 7 Dự thảo.

Trên đây là một số ý kiến tổng hợp ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối Dự thảo Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.