VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Thứ Ba 16:59 20-07-2021

Kính gửi:  Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

                  Bộ Khoa học và Công nghệ

Trả lời Công văn số 1784/BKHCN-NATIF của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

Dự thảo này quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia theo quy định tại Quyết định 04/2021/QĐ-TTg. Để đảm bảo các quy định có thể áp dụng ngay khi phát sinh hiệu lực, các quy định tại Dự thảo phải đủ cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, các thiết kế quy định tại Dự thảo có thể vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu này.

Một số quy định được thiết kế rất cụ thể, dẫn chiếu rõ ràng: Từ Điều 3 đến Điều 8 Dự thảo quy định về hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ. Các quy định này chủ yếu dẫn chiếu tới các điều khoản cụ thể của Quyết định 04/2021/QĐ-TTg, tạo thuận lợi cho việc áp dụng. Tuy nhiên, cách thức thiết kế quy định này lại chưa nhất quán trong các điều khoản còn lại của Dự thảo, vẫn còn một số quy định chưa thực sự đủ rõ ràng, cụ thể, ví dụ:

  • Về lựa chọn đối tác, phê duyệt và ký kết văn bản hợp tác (Điều 13)

Điểm a khoản 2 Điều 13 Dự thảo quy định “thủ tục xin ý kiến, chuẩn bị ký kết văn bản hợp tác giữa Quỹ và đối tác của Quỹ thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý các hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ”. Đề nghị Ban soạn thảo dẫn chiếu cụ thể về văn bản quy định về quản lý các hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ.

  • Nguyên tắc, hình thức tiếp nhận tài trợ, đóng góp (Điều 15)

Điểm a khoản 1 Điều 15 Dự thảo quy định về việc Quỹ tiếp nhận nguồn tài trợ, viện trợ hợp pháp theo hướng dẫn chiếu tới quy định tại khoản 1 Điều 5 và điểm c khoản 2 Điều 34 Quyết định 04/2021/QĐ-TTg.

Điểm c khoản 2 Điều 34 Quyết định 04/2021/QĐ-TTg quy định về một trong những nguồn vốn Quỹ được tiếp nhận là “các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, quy định tại Dự thảo không quy định chi tiết, cụ thể hơn so với Quyết định 04/2021/QĐ-TTg, trong khi bản thân quy định này tại Quyết định 04/2021/QĐ-TTg lại chưa đủ cụ thể rõ ràng.

Theo quy định của pháp luật thì các quy định về quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho các cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam nhằm phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, thương mại đang được quy định tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP. Trong Nghị định này quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đây có phải được xem là một nguồn vốn hợp pháp khác không? Và việc tiếp nhận nguồn vốn này theo quy định tại Dự thảo hay là theo Nghị định 80/2020/NĐ-CP, bởi vì khoản 2 Điều 15, Điều 16 đang quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm định hồ sơ, phê duyệt và ký kết tài trợ, đóng góp – những điều khoản có thể chồng lấn với quy định tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP.

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể các nguồn vốn hợp pháp khác hoặc dẫn chiếu tới văn bản quy định về vấn đề này.

  • Về thẩm định hồ sơ, phê duyệt và ký kết tài trợ, đóng góp

Điểm a khoản 1 Điều 16 Dự thảo: Đối với khoản tài trợ, đóng góp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Quỹ chủ trì, phối hợp với các tổ chức trong nước, nhà tài trợ, bên đóng góp chuẩn bị văn bản, hồ sơ tài trợ, đóng góp theo quy định hiện hành. Đề nghị Ban soạn thảo quy định theo hướng dẫn chiếu văn bản cụ thể quy định về vấn đề này.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý các hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

Các văn bản liên quan