VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn

Thứ Ba 14:47 23-07-2019

Kính gửi: Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời Công văn số 2943/BTNMT-TCKTTV của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

  1. Về một số sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

Một trong các quan điểm khi xây dựng Nghị định là “không phát sinh thủ tục hành chính mới, đơn giản hóa, minh bạch hóa hồ sơ, biểu mẫu để thuận lợi trong quá trình triển khai thực thi các thủ tục hành chính”. Tuy nhiên, một số quy định sửa đổi, bổ sung về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, dường như chưa thực sự thể hiện được quan điểm trên, cụ thể:

  • Về sửa đổi, bổ sung điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức (khoản 5 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 9 Nghị định 38):

Dự thảo bổ sung thêm điều kiện phải có “thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo”, “phương án dự báo”. Tờ trình không giải trình về việc bổ sung điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật này vì vậy không rõ mục tiêu của điều kiện này là gì, trong khi đây là các điều kiện tăng thêm so với hiện hành. Và các điều kiện này còn mang tính định tính: không rõ phương án dự báo như thế nào sẽ đảm bảo tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo? Cơ quan nhà nước sẽ dựa vào tiêu chí nào để đánh giá phương án này?

Hơn nữa, tương ứng với điều kiện này thì trong hồ sơ xin cấp phép Mẫu số 02 cũng có thêm “thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo” (khoản 7 Điều 1 Dự thảo sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị định 38). Việc bổ sung thông tin trong Mẫu tài liệu sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục, đi ngược lại quan điểm cũng như giải trình tại Tờ trình là “đơn giản hóa” hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính

Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc giữ nguyên hoặc đơn giản hoá quy định về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và Mẫu số 02 như hiện hành.

  • Về sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (khoản 6 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định 38)

Dự thảo bổ sung “nội dung hoạt động dự báo, cảnh báo” trong Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Nội dung được bổ sung không rõ ở điểm: “Nội dung hoạt động dự báo, cảnh báo” nằm trong “phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo” nói cách khác, trong “phạm vi hoạt động dự báo, cảnh báo” có rất nhiều nội dung hoạt động dự báo, cảnh báo và doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động một và/hoặc một số nội dung? Nếu được hiểu theo nghĩa này thì việc bổ sung thêm “Nội dung hoạt động dự báo, cảnh báo” trong Giấy phép đã thu hẹp hoạt động của doanh nghiệp so với quy định hiện hành. Mặt khác, trong điều kiện cấp phép cũng không phân chia điều kiện dựa vào “nội dung hoạt động dự báo, cảnh báo”, chỉ quy định chung điều kiện để hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Do đó, bổ sung nội dung này dường như chưa tương ứng với nội dung điều kiện cấp phép.

Tóm lại, để đảm bảo tính minh bạch của quy định, đề nghị Ban soạn thảo giải trình những vấn đề trên. Trong trường hợp bổ sung nội dung này khiến cho phạm vi hoạt động của doanh nghiệp bị thu hẹp, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bỏ.

  • Về sửa đổi, bổ sung hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (khoản 7 Điều 1 Dự thảo sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 15 Nghị định 38)

So với quy định hiện hành thì Bản khai kinh nghiệm của nhân sự có sự thay đổi theo hướng bổ sung thêm điều kiện “kinh nghiệm công tác phù hợp với nội dung dự báo, cảnh báo được đề nghị cấp giấy phép”. Nội dung bổ sung trong tài liệu này là chưa phù hợp với điều kiện về nhân sự quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 38 (sửa đổi), Điều 11 Nghị định 136/2018/NĐ-CP. Điều kiện về nhân sự không yêu cầu về kinh nghiệm công tác phù hợp với nội dung dự báo, cảnh báo mà chỉ yêu cầu về kinh nghiệm trong hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Để đảm bảo tính thống nhất, đề nghị Ban soạn thảo bỏ cụm từ “phù hợp với nội dung dự báo, cảnh báo được đề nghị cấp giấy phép”.

  • Về sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục xin phép trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài (khoản 11 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 Nghị định 38)

Dự thảo đã điều chỉnh quy định chế độ báo cáo về hoạt động trao đổi thông tin, dữ liệu, theo đó phân chia số lần báo cáo dựa trên thời hạn trao đổi thông tin, dữ liệu, cụ thể: thời hạn trao đổi trên 01 năm thì định kỳ 6 tháng trước ngày 31/5 hàng năm phải gửi báo cáo; thời hạn trao đổi dưới 01 năm thì trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc hoạt động trao đổi phải gửi báo cáo.

Quy định tại Nghị định 38 chỉ cần yêu cầu gửi báo cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc hoạt động trao đổi cho tất cả các hoạt động trao đổi.

Như vậy, so với quy định hiện hành thì Dự thảo đã bổ sung thêm về số lần phải báo cáo, có nghĩa tăng thêm về số lần phải thực hiện thủ tục hành chính, trong khi chưa đưa ra giải trình về việc điều chỉnh này. Điều này có thể sẽ tạo gánh nặng về thủ tục cho doanh nghiệp.

Để đảm bảo tính chất đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, giải trình yêu cầu bổ sung thêm này, nếu không cần thiết thì đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành.

  1. Về sửa đổi, bổ sung công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn (khoản 1 Điều 1 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 38)

Dự thảo đã có một số điều chỉnh về công trình phải quan trắc, theo đó bổ sung mới 02 loại công trình (Đường cao tốc, Cảng thủy nội địa); mở rộng phạm vi đối với loại công trình Đập, hồ chứa nước (Đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, loại lớn, loại vừa và hồ chứa thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông); điều chỉnh loại công trình Bến cảng thuộc cảng biển loại I và loại II.

Việc bổ sung, điều chỉnh các loại công trình phải quan trắc này tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, VCCI sẽ tiến hành tham vấn rộng rãi ý kiến doanh nghiệp và sẽ có ý kiến khi nhận được phản hồi của doanh nghiệp.

  1. Về một số quy định chưa sửa đổi tại Nghị định 38

Trên tinh thần cải cách thủ tục hành chính như thể hiện tại quan điểm xây dựng Dự thảo, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung vào Dự thảo các sửa đổi về một số quy định tại Nghị định 38 sau:

  • Về thời hạn của giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Điều 14)

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 38 thì thời hạn của giấy phép là 05 năm, được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm.

Thời hạn của giấy phép được hiểu là nhằm đảm bảo việc quản lý của cơ quan nhà nước trong việc kiểm soát việc đáp ứng điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định thì Nhà nước có nhiều phương thức quản lý khác để kiểm soát việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, ví dụ: các hoạt động thanh tra, kiểm tra; các chế tài (đình chỉ hoạt động nếu không đáp ứng đủ điều kiện); … Đây là các biện pháp khá hiệu quả, được thực hiện trong suốt thời gian doanh nghiệp hoạt động. Với các phương thức quản lý này, Nhà nước sẽ luôn biết doanh nghiệp có chấp hành pháp luật hay không. Như vậy, việc đặt ra thời hạn của giấy phép không có nhiều ý nghĩa.

Mặt khác, việc đặt ra thời hạn của giấy phép sẽ khiến cho doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hành chính nhiều lần, tạo ra những rủi ro kinh doanh nếu không được gia hạn giấy phép, trong khi trên thực tế thì cơ quan nhà nước có thể kiểm soát được việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp bằng các công cụ ở trên.

Để đảm bảo tinh thần cải cách thủ tục hành chính, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung việc sửa đổi quy định, bãi bỏ Điều 14 Nghị định 38 đồng thời sửa các Điều khoản khác trong Nghị định 38 có liên quan.

  • Về thời hạn cho phép trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài (khoản 2 Điều 34)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 38 thì thời hạn cho ý kiến đối với hồ sơ xin phép trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài là 15 ngày làm việc (19 ngày thường). Đây là khoảng thời gian quá dài cho việc xem xét hồ sơ và cấp phép cho hoạt động trao đổi thông tin, trong khi Nghị định đã quy định khá rõ về các loại thông tin được phép trao đổi.

Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định sửa đổi khoản 2 Điều 34 Nghị định 38 theo hướng rút ngắn thời gian cấp phép (khoảng 05 ngày làm việc).

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.