VCCI góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

Thứ Ba 11:40 15-12-2015

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM

 

Số:   3233  /PTM-PC

Vv: góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch

quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp
nhận,

luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất
khi

thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất
đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự
do – Hạnh phúc

 

Hà Nội,
ngày  15  tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính

Trả
lời Công văn số 17289/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo
Thông tư liên tịch quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển
hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (sau
đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở
góp ý của doanh nghiệp, có một số ý kiến như sau:

Về
cơ bản, Dự thảo quy định khá chi tiết, cụ thể và rõ ràng về các bước luân chuyển
hồ sơ cũng như trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong chuỗi quy trình
này. Tuy nhiên, để hoàn thiện và đảm bảo tính minh bạch trong quy trình, đề nghị
Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét một số vấn đề sau:

1.
Về
hồ sơ để luân chuyển giữa các cơ quan

Điều
4 đến Điều 9 Dự thảo quy định về các loại tài liệu trong hồ sơ luân chuyển giữa
các cơ quan nhà nước với nhau, trong đó thường có quy định “các giấy tờ khác có
liên quan” theo đề nghị của cơ quan thuế/cơ quan tài chính. Quy định này là
chưa rõ ràng, cụ thể về các loại tài liệu trong các hồ sơ luân chuyển, có thể dẫn
tới hiện tượng quy trình luân chuyển giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thủ
tục hành chính thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai bị kéo dài (do những yêu
cầu từ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bổ sung hồ sơ), vô hình trung có
thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.


vậy, để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định cụ thể các
loại tài liệu trong các hồ sơ luân chuyển quy định từ Điều 4 đến Điều 9 Dự thảo,
đồng thời bỏ quy định “các giấy tờ khác có liên quan theo đề nghị của cơ quan
thuế”/”cơ quan tài chính”.

2.
Trách
nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quy trình luân chuyển

Mục
2 Chương II Dự thảo quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong
trình tự luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài
chính về đất đai, trong đó xác định khác cụ thể thời gian và các bước phải thực
hiện. Tuy nhiên, trong quy trình này vẫn có một số điểm chưa rõ ràng về trách
nhiệm của các cơ quan có liên quan, cụ thể:


Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền xem xét, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho thuê mặt nước, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc chấp thuận đăng
ký biến động đất đai (sau đây gọi tắt là cơ quan có thẩm quyền giao đất): Theo
quy định tại Điều 11 Dự thảo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ báo cáo cơ quan có
thẩm quyền giao đất đối với trường hợp của người sử dụng đất và sau khi có Quyết
định của cơ quan này sẽ thực hiện các bước tiếp theo (chuyển hồ sơ cho các cơ
quan nhà nước khác). Tuy nhiên, Dự thảo không quy định về thời hạn mà cơ quan
có thẩm quyền giao đất “sẽ có câu trả lời” (có ban hành Quyết định về việc giao
đất, cho thuê đất, cho thuê mặt nước, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,
công nhận quyền sử dụng đất hoặc chấp nhận đăng ký biến động đất đai) cho người
sử dụng đất cũng như cơ quan tiếp nhận hồ sơ.


Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định giá đất
của địa phương: Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Dự thảo thì Hội đồng thẩm định
giá đất của địa phương sẽ tổ chức thẩm định giá đất và gửi kết quả thẩm định
cho cơ quan tài nguyên và môi trường. Đây chính là căn cứ quan trọng để thực hiện
bước luân chuyển tiếp theo đến cơ quan thuế. Nhưng Dự thảo lại không quy định Hội
đồng thẩm định giá sẽ tiến hành thẩm định giá trong khoảng thời gian bao lâu kể
từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan tài nguyên và môi trường.

Việc
thiếu vắng các quy định về trách nhiệm cũng như thời gian hoàn thành các bước
thủ tục của các cơ quan có thẩm quyền trên sẽ dẫn tới việc quy trình giải quyết
thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai có thể sẽ kéo dài, gây ảnh hưởng
đáng kể đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Vì vậy, đề nghị
Ban soạn thảo
quy định cụ thể trách nhiệm và khoảng thời gian trên.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư liên tịch quy định
về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất
khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn
thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

Nơi nhận:


Như
trên;


Chủ tịch
Vũ Tiến Lộc, (để báo cáo)


Lưu
VT, PC

TL. CHỦ TỊCH

KT. TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

PHÓ TRƯỞNG BAN

                                          (đã ký)

Phạm Ngọc Thạch