VCCI góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Thứ Ba 20:52 22-12-2015

Số:   3269  /PTM-PC

Vv: góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch
hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về

sở hữu trí tuệ

 

Hà Nội,
ngày  21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam
(VNNIC)

        Bộ Thông tin và Truyền thông

Trả
lời Công văn số 3868/BTTTT-VNNIC ngày 24/11/2015 của Bộ Thông tin và Truyền
thông về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ
tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ (sau đây gọi
tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của
doanh nghiệp, có một số ý kiến như sau:

1.
Về
nguyên tắc chung (Điều 3)

Khoản
2 Điều 3 Dự thảo quy định “việc buộc thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại
tên miền, thu hồi tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ sẽ được
xem xét, áp dụng trong trường hợp chủ thể sử dụng tên miền “.vn” … có các hành
vi vi phạm về nội dung thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử đi kèm
theo tên miền”. Quy định này là chưa thống nhất với quy định tại Nghị định 99[1].

Theo
quy định tại điểm a khoản 16 Điều 14 Nghị định 99 thì hành vi “đăng ký, chiếm
giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của người khác được bảo hộ nhằm chiếm
giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu,
tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng” sẽ bị “buộc thay đổi thông tin tên miền
hoặc trả lại tên miền”.

Như
vậy, giữa quy định trên của Dự thảo với Nghị định 99 đã chưa thống nhất trong
xác định các hành vi sẽ bị áp dụng chế tài “buộc thay đổi thông tin tên miền,
buộc trả lại tên miền”. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh lại quy
định tại khoản 2 Điều 3 Dự thảo để nhất quán với quy định tại Điều 14 Nghị định
99.

2.
Về
căn cứ áp dụng biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn” (Điều 5)

Điều
5 Dự thảo quy định “Chủ thể tên miền phải thay đổi thông tin tên miền khi nội
dung trang tin điện tử sử dụng tên miền “.vn” có chứa các thông tin lợi dụng uy
tín, danh tiếng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc làm thiệt hại đến
uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bản quyền tác
giả, tác phẩm của người khác đã được bảo hộ theo kết luận của cơ quan có thẩm
quyền”. Quy định này dường như là chưa chính xác trong xác định đối tượng vi phạm,
bởi hành vi vi phạm ở đây thuộc về nội dung của trang tin điện tử chứ không phải
là bản thân “tên miền” và chủ thể tên miền cần gỡ bỏ các nội dung vi phạm trên
trang tin điện tử thay vì thay đổi “tên miền”.

Hơn
nữa, theo quy định tại điểm a khoản 16 Điều 14 Nghị định 99, căn cứ để yêu cầu
thay đổi thông tin tên miền khi có hành vi “đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc
sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa
lý, tên thương mại của người khác được bảo hộ nhằm chiếm giữ tên miền, lợi dụng
hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn
địa lý tương ứng” thì sẽ áp dụng biện pháp “buộc thay đổi thông tin tên miền,
buộc trả lại tên miền”. Như vậy, giữa quy định tại Điều 5 Dự thảo với Nghị định
99 là chưa có sự thống nhất về căn cứ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.


vậy, để đảm bảo thống nhất với Nghị định 99, đề nghị Ban soạn thảo hoặc
bỏ quy định tại Điều 5 Dự thảo và dẫn chiếu tới quy định tại Nghị định 99 hoặc
điều chỉnh lại căn cứ áp dụng biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn”
phù hợp với quy định tại Nghị định 99.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn
trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn
thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

 


[1] Nghị định số
99/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp