VCCI góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thứ Hai 15:34 13-04-2020

Kính gửi: Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 3707/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có một số ý kiến ban đầu như sau:

  1. Về miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Khoản 2 Điều 1 Dự thảo hướng dẫn miễn lệ phí môn bài cho trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo đó “doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Quy định này cần được xem xét ở điểm sau:

Theo quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh nếu đáp ứng một số điều kiện thì sẽ được “miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu” (Điều 16) và “hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì được thực hiện theo quy định của Luật này” (Điều 35).

Quy định tại Dự thảo là chưa rõ về thời điểm doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài khi chuyển đổi trước thời điểm Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực, cụ thể:

  • Doanh nghiệp sẽ được miễn lệ phí môn bài kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hay là kể từ thời điểm Nghị định 22 có hiệu lực hay kể từ thời điểm Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực?
  • Nếu doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và thời điểm này trước thời điểm Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và/hoặc Nghị định 22 có hiệu lực thì có được hoàn lại số lệ phí môn bài đã nộp không? Xử lý như thế nào đối với khoảng thời gian miễn giảm còn lại tính từ thời điểm Nghị định 22 có hiệu lực?

Dự thảo quy định lại quy định tại Nghị định 22 về việc miễn lệ phí môn bài cho trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước thời điểm Nghị định 22 có hiệu lực mà không hướng dẫn chi tiết thêm, trong khi bản thân quy định này tại Nghị định 22 là chưa đủ rõ ràng. Điều này sẽ gây khó khăn trong thực tế áp dụng khi xác định thời điểm được miễn lệ phí môn bài của các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Để đảm bảo tính minh bạch, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về trường hợp được miễn lệ phí môn bài của doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước thời điểm Nghị định 22 có hiệu lực, ít nhất là làm rõ các điểm được nêu ở trên.

  1. Về mức thu lệ phí đối với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Dự thảo thì “Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 1 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm”

Quy định này được hiểu, nếu doanh nghiệp nộp văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh sau ngày 30/01 và/ hoặc đã nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng thì sẽ vẫn phải nộp lệ phí môn bài cả năm. Điều này dường như chưa thật hợp lý bởi vì lệ phí môn bài được tính dựa trên các chủ thể có hoạt động kinh doanh, có nghĩa nếu không có hoạt động kinh doanh thì sẽ không nộp lệ phí môn bài. Do đó, nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thì sẽ không phải đóng lệ phí môn bài.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh quy định trên theo hướng: Nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong năm sẽ không phải đóng lệ phí môn bài của năm đó nếu thời điểm tạm ngừng trong 06 tháng đầu năm, và phải đóng 50% nếu thời điểm tạm ngừng trong thời gian 06 tháng cuối năm. Điều này cũng tương ứng với cách tính lệ phí môn bài cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài quy định trong cùng khoản.

Trên đây là một số ý kiến tổng hợp ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.