Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3873 Dự thảo
5806 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý chất lượng máy, thiết bị có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về quản…