Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu

Thứ Tư 16:19 02-12-2020

Thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ về việc bãi bỏ tờ khai nguồn gốc; thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu làm căn cứ thay thế tờ khai nguồn gốc và cấp đăng ký, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu.

Để xem toàn văn văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, vui lòng tải văn bản dưới đây:

Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu