Báo cáo “Hành trình chuyển đổi: Vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam – Dịch vụ đánh giá sự phù hợp”

Thứ Tư 16:18 23-12-2020

Làm thế nào để cung ứng các dịch vụ công cho mọi người dân và doanh nghiệp với chất lượng và chi phí hợp lý luôn là thách thức đối với mọi chính quyền các quốc gia. Đi cùng với đó có rất nhiều quan điểm, cách tiếp cận và mô hình khác nhau để giải quyết thách thức này.

Tại Việt Nam, trước đây các dịch vụ công chủ yếu do Nhà nước cung cấp thông qua các cơ quan, đơn vị sự nghiệp hoặc các doanh nghiệp quốc doanh. Kể từ thời kỳ Đổi mới, thành phần kinh tế tư nhân trong nước hoặc có vốn đầu tư nước ngoài bắt đầu được phép tham gia cung cấp các dịch vụ công và ngày càng có nhiều các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thực hiện các công việc này. Đảng và Nhà nước đưa ra chủ trương “phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công”.

Đây là mục tiêu quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, từ chủ trương đến các biện pháp cụ thể còn rất nhiều vấn đề. Có ngành, có nơi đã thu hút rất tốt khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công, nhưng lại cũng có nơi thực hiện việc này rất chậm. Báo cáo này sẽ mô tả thực trạng, đi sâu phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp để có thể thu hút tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công, tập trung phân tích điểm đối với dịch vụ Đánh giá sự phù hợp.

Toàn văn Báo cáo:

  1. Bản tiếng Việt: Hành trình chuyển đổi: Vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam – Dịch vụ đánh giá sự phù hợp
  2. Bản tiếng Anh: Toward Transformation: The role of private enterprises in providing public services in Vietnam – Conformity Assessment  Service study