Khai chỉ tiêu thông phương tiện giao thông nhập khẩu

Thứ Hai 10:23 28-12-2020

Thực hiện công văn số 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 của Bộ tài chính về việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu, đồng thời để đáp ứng yêu cầu của cơ quan đăng ký phương tiện trong việc kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu thông tin nguồn gốc phương tiện nhập khẩu, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản hướng dẫn khai chỉ tiêu thông phương tiện giao thông nhập khẩu.

Để xem toàn văn văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, vui lòng tải văn bản dưới đây:

Công văn về việc khai chỉ tiêu thông phương tiện giao thông nhập khẩu